ระบบบริหารจัดการห้องประชุม/สถานที่

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่

วันที่พิมพ์:03 ตุลาคม 2566

ลำดับ

ผู้ขอ

สถานที่

เพื่อจัด

ว.ด.ป

เวลา

ค่าเช่า

1

นายดรุณศักดิ์ ตุติยะลาภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการจิตสำนึกพลเมือง

22 มิถุนายน 2558 - 22 มิถุนายน 2558

08:30 - 16:30

2

นางสาวศิราณี ปานทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้่าอิสระ

30 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

09:00 - 16:30

3

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

06 กรกฎาคม 2558 - 08 กรกฎาคม 2558

08:30 - 16:30

4

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน

14 กรกฎาคม 2558 - 14 กรกฎาคม 2558

08:00 - 17:00

5

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน

20 กรกฎาคม 2558 - 20 กรกฎาคม 2558

08:00 - 17:00

6

อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการวิชาการ

12 กรกฎาคม 2558 - 12 กรกฎาคม 2558

08:00 - 16:30

7

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมนักศึกษาพี่เลี้ยงรับขวัญราชพฤษ์ช่อใหม่

25 กรกฎาคม 2558 - 26 กรกฎาคม 2558

08:30 - 16:30

8

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมนักศึกษาพี่เลี้ยงรับขวัญราชพฤษ์ช่อใหม่

01 สิงหาคม 2558 - 04 สิงหาคม 2558

08:30 - 16:30

9

นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด

ห้องประชุมราชนครินทร์

การประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา

19 กันยายน 2558 - 19 กันยายน 2558

08:00 - 17:00

10

นางสาวสุจิตรา วงษ์สด

ห้องประชุมราชนครินทร์

สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

03 กรกฎาคม 2558 - 03 กรกฎาคม 2558

08:30 - 16:00

11

ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

05 สิงหาคม 2558 - 06 สิงหาคม 2558

08:00 - 16:00

12

ผศ.พนิดา ชาตยาภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการสุขภาพพิชิตโรคภัย

19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558

11:00 - 16:00

13

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัฉิมนิเทศ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

20 สิงหาคม 2558 - 20 สิงหาคม 2558

08:00 - 16:00

14

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบดี

ห้องประชุมราชนครินทร์

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (Ed Pex)

21 สิงหาคม 2558 - 21 สิงหาคม 2558

08:00 - 17:00

15

นายวาทิต ทองมาก

ห้องประชุมราชนครินทร์

ทำบัตรนักศึกษา

29 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558

09:00 - 15:30

16

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมงานรับปริญญา

24 กรกฎาคม 2558 - 24 กรกฎาคม 2558

09:00 - 11:00

17

นางสาวจิตตรี พละกุล

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

15 สิงหาคม 2558 - 15 สิงหาคม 2558

08:00 - 16:30

18

นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการภาวะผู้นำ นักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

13 สิงหาคม 2558 - 13 สิงหาคม 2558

08:00 - 15:30

19

นายธีระพงษ์ อุบลศรี

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมคณาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2558

02 กันยายน 2558 - 02 กันยายน 2558

13:00 - 15:00

20

อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

03 กันยายน 2558 - 03 กันยายน 2558

09:00 - 18:30

21

อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ

ห้องประชุมราชนครินทร์

สนทนากลุ่ม

28 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2558

08:30 - 12:00

22

นายนเรศ นวนแจ้ง

ห้องประชุมราชนครินทร์

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

27 สิงหาคม 2558 - 27 สิงหาคม 2558

08:30 - 16:30

23

นายปิยะ กล้าประเสริฐ

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมนำเสนอร่างงานวิจัย

16 กันยายน 2558 - 16 กันยายน 2558

07:00 - 17:00

24

อาจารย์ดรุนศักดิ์ ตติยะลาภะ

ห้องประชุมราชนครินทร์

ชุมชนพลเมืองเข็มแข็งร่วมกับสถาปันพระปกเกล้า

10 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558

08:30 - 18:00

25

นายวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรบครู

06 กันยายน 2558 - 06 กันยายน 2558

08:00 - 16:30

26

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมนักศึกษา

15 ตุลาคม 2558 - 15 ตุลาคม 2558

08:00 - 16:00

27

อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเสวนาอาเซียน

13 พฤศจิกายน 2558 - 13 พฤศจิกายน 2558

08:30 - 16:30

28

นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

21 ตุลาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558

13:30 - 16:30

29

นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

28 ตุลาคม 2558 - 28 ตุลาคม 2558

13:30 - 16:30

30

นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ

04 พฤศจิกายน 2558 - 04 พฤศจิกายน 2558

13:30 - 16:30

31

นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558

13:30 - 16:30

32

นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

18 พฤศจิกายน 2558 - 18 พฤศจิกายน 2558

13:30 - 16:30

33

นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

25 พฤศจิกายน 2558 - 25 พฤศจิกายน 2558

13:30 - 16:30

34

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

การอบรมให้กับอาจารย์

02 ธันวาคม 2558 - 02 ธันวาคม 2558

08:30 - 16:30

35

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

การอบรมให้กับอาจารย์

24 ธันวาคม 2558 - 24 ธันวาคม 2558

08:30 - 16:30

36

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

การอบรม Plagiarism

10 กุมภาพันธ์ 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2559

08:30 - 16:30

37

นางสุภารัตน์ คำเพราะ

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมธรรมะ

10 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558

07:30 - 12:00

38

นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรม PDCA

31 ตุลาคม 2558 - 01 พฤศจิกายน 2558

08:00 - 16:30

39

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิม ปี 5

12 กุมภาพันธ์ 2559 - 12 กุมภาพันธ์ 2559

08:00 - 16:00

40

อาจารย์นฤพันธ์ อาชาไกรศร

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนาทางการตลาด

30 ตุลาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558

07:00 - 12:00

41

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการตรวจประเมิน

13 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558

08:00 - 17:00

42

นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมฐานการเรียนรู้กู้ชีวิต

07 พฤศจิกายน 2558 - 08 พฤศจิกายน 2558

08:00 - 17:00

43

นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมฐานการเรียนรู้กู้ชีวิต

14 พฤศจิกายน 2558 - 14 พฤศจิกายน 2558

08:00 - 17:00

44

ผศ.ดร.วิภาวดี ทูปิยะ

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานสัมมนา

06 พฤศจิกายน 2558 - 06 พฤศจิกายน 2558

08:00 - 12:00

45

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2

12 ธันวาคม 2558 - 12 ธันวาคม 2558

08:00 - 16:00

46

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ป.บัณฑิต รุ่น 3

28 พฤศจิกายน 2558 - 29 พฤศจิกายน 2558

01:00 - 01:00

47

อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ

09 พฤศจิกายน 2558 - 09 พฤศจิกายน 2558

08:00 - 16:30

48

นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานสัมมนาของนักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4

24 มกราคม 2559 - 24 มกราคม 2559

07:00 - 17:30

49

นายปริญ วีระพงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเบียร์เกมส์

13 มกราคม 2559 - 13 มกราคม 2559

12:30 - 16:30

50

นายพีรวัฒน์ ต้นตอ

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมธรรมะ

20 มกราคม 2559 - 20 มกราคม 2559

12:00 - 16:00

51

ผศ.พนิดา ชาตยาภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

16 กุมภาพันธ์ 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2559

08:00 - 17:00

52

นายวาทิต ทองมาก

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

07 กุมภาพันธ์ 2559 - 07 กุมภาพันธ์ 2559

08:00 - 16:00

53

นางสาวกนกภรณ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี 5

05 กุมภาพันธ์ 2559 - 05 กุมภาพันธ์ 2559

08:00 - 16:00

54

นางสาวจงรักษ์ เนียมสวรรค์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

02 กุมภาพันธ์ 2559 - 03 กุมภาพันธ์ 2559

08:00 - 17:30

55

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

การอบรมให้กับอาจารย์

23 กุมภาพันธ์ 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2559

08:00 - 16:30

56

นายบุญอนันต์ บุญสนธิ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

28 มกราคม 2559 - 28 มกราคม 2559

08:00 - 13:00

57

นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

25 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2559

07:00 - 17:30

58

นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

06 มิถุนายน 2559 - 07 มิถุนายน 2559

07:00 - 17:30

59

อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมให้กับนักศึกษา

19 กุมภาพันธ์ 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

08:30 - 16:30

60

นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสำโรง

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมสัมมนาโครงการจัดระบบและฝึกอบรมจริยธรรม

14 มีนาคม 2559 - 15 มีนาคม 2559

07:30 - 17:00

61

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ช่วยกิจกรรม

06 มีนาคม 2559 - 06 มีนาคม 2559

08:00 - 16:30

62

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์ STEM EDUCATION

28 มีนาคม 2559 - 29 มีนาคม 2559

08:00 - 16:00

63

อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมคนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

17 พฤษภาคม 2559 - 17 พฤษภาคม 2559

01:00 - 01:00

64

นางสาวเนตรชนก สีรับขวา

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน

30 พฤษภาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

08:00 - 16:30

65

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธฺ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

19 มีนาคม 2559 - 20 มีนาคม 2559

08:00 - 17:00

66

นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาบุคลากรการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559

08:30 - 16:30

67

นายนเรศ นวนแจ้ง

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การนำเสนอผลงานนักศึกษา

13 พฤษภาคม 2559 - 13 พฤษภาคม 2559

08:30 - 16:30

68

นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า

01 เมษายน 2559 - 01 เมษายน 2559

08:00 - 17:00

69

นางสาวนัชชา ยันติ

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง (Smart English with VRU)

04 เมษายน 2559 - 04 เมษายน 2559

13:30 - 16:30

70

อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุม

27 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559

11:00 - 15:00

71

อาจารย์นัชชา ยันติ

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการบรรยายพิเศษ "บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการจัดการปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม"

22 เมษายน 2559 - 22 เมษายน 2559

13:30 - 17:00

72

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุมราชนครินทร์

แสดงวิสัยทัศน์

22 เมษายน 2559 - 22 เมษายน 2559

08:30 - 12:00

73

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

งาน GE DAY ภาคพิเศษ

27 พฤษภาคม 2559 - 28 พฤษภาคม 2559

08:30 - 16:30

74

อาจารย์คันธรส ภาผล

ห้องประชุมราชนครินทร์

นิทรรศการผลงานนักศึกษา

20 เมษายน 2559 - 20 เมษายน 2559

01:00 - 01:00

75

นางสาวบุษบงก์ วินิยม

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา

30 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559

08:30 - 16:30

76

นางสาวปราณี ศรีนพ

ห้องประชุมราชนครินทร์

สอบพนักงานราชการ

21 เมษายน 2559 - 21 เมษายน 2559

09:00 - 16:30

77

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ.

21 พฤษภาคม 2559 - 21 พฤษภาคม 2559

07:00 - 16:00

78

นายพีรวัฒน์ ต้นตอ

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4

25 พฤษภาคม 2559 - 25 พฤษภาคม 2559

08:30 - 12:00

79

นายศิริพงษ์ ฐานมั่น

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง

19 พฤษภาคม 2559 - 19 พฤษภาคม 2559

08:30 - 12:00

80

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมการเขียนตำรา/หนังสือ

14 มิถุนายน 2559 - 14 มิถุนายน 2559

08:30 - 16:30

81

นางสาวปภามญฐ์ ซีประเสริฐ

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาวิชาชีพอาชีวอนามัย

14 พฤษภาคม 2559 - 14 พฤษภาคม 2559

08:00 - 15:00

82

นางศราวดี ศรีอ่วม

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

08 ธันวาคม 2559 - 09 ธันวาคม 2559

07:00 - 17:00

83

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์

01 มิถุนายน 2559 - 02 มิถุนายน 2559

08:00 - 17:00

84

นางสาวศุภมัย พรหมแก้ว

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกสอน

26 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2559

08:00 - 17:00

85

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมวิพากษ์ชุดการเรียน

30 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

08:30 - 16:30

86

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์

10 มิถุนายน 2559 - 10 มิถุนายน 2559

08:00 - 16:30

87

ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์

01 กรกฎาคม 2559 - 01 กรกฎาคม 2559

08:00 - 16:30

88

ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการจัดประกวดสุนทรพจน์

15 มิถุนายน 2559 - 15 มิถุนายน 2559

07:00 - 17:00

89

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมเครือข่าย GE ภาคกลาง

20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559

08:30 - 16:30

90

นายชรินทร์ สีทับทิม

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานประชุมนานาชาติ

24 มิถุนายน 2559 - 24 มิถุนายน 2559

07:00 - 17:00

91

นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

25 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2559

08:00 - 16:30

92

นายณัฐกมล ซื่อขิ่ง

ห้องประชุมราชนครินทร์

รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

08 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559

08:00 - 17:00

93

นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาการให้บริการเหนือความคาดหวัง

11 กรกฎาคม 2559 - 12 กรกฎาคม 2559

08:00 - 17:30

94

นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

จัดอบรม

07 กรกฎาคม 2559 - 10 กรกฎาคม 2559

08:00 - 16:00

95

นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

จัดอบรม

21 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559

08:00 - 16:00

96

นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

จัดอบรม

18 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559

08:00 - 16:00

97

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์ผู้สอนงานวิชาศึกษาทั่วไป

27 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

08:30 - 16:30

98

อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการสัมมนา

31 กรกฎาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2559

08:00 - 12:00

99

นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนากลางภาคนักศึกษา

02 สิงหาคม 2559 - 02 สิงหาคม 2559

08:00 - 16:30

100

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมเตรียมความพร้อมรับปริญญาบัตร

05 สิงหาคม 2559 - 05 สิงหาคม 2559

13:00 - 16:00

101

นายพีรวัฒน์ ต้นตอ

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

31 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

08:30 - 16:30

102

อาจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการวิทย์ศิษย์มีครู

15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559

11:00 - 16:30

103

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล

ห้องประชุมราชนครินทร์

ซ้อมรับปริญญาบัตร

14 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559

10:00 - 12:00

104

ผศ.พนิดา ชาตยาภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์

12 ตุลาคม 2559 - 12 ตุลาคม 2559

11:30 - 16:30

105

นายวัชรพล วงศ์จันทร์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมสาขาประจำปีการศึกษา 2559

17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559

13:00 - 16:00

106

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี 5

06 ตุลาคม 2559 - 06 ตุลาคม 2559

08:00 - 16:30

107

รศ.สมศิริ อรุโณทัย

ห้องประชุมราชนครินทร์

การเขียนบทความทางวิชาการ

05 ตุลาคม 2559 - 05 ตุลาคม 2559

08:00 - 16:00

108

รศ.สมศิริ อรุโณทัย

ห้องประชุมราชนครินทร์

การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 1

27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559

08:00 - 16:00

109

รศ.สมศิริ อรุโณทัย

ห้องประชุมราชนครินทร์

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

09 พฤศจิกายน 2559 - 10 พฤศจิกายน 2559

08:00 - 16:00

110

รศ.สมศิริ อรุโณทัย

ห้องประชุมราชนครินทร์

การพัฒนาความคิดเชิงบวกและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 (สำหรับสายสนับสนุน)

17 พฤศจิกายน 2559 - 17 พฤศจิกายน 2559

08:00 - 16:00

111

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

22 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559

08:00 - 16:30

112

นางสาวปราณี ศรีนพ

ห้องประชุมราชนครินทร์

การประชุมชี้แจงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

24 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559

13:00 - 16:00

113

นายนเรศ นวนแจ้ง

ห้องประชุมราชนครินทร์

การปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู

07 กันยายน 2559 - 08 กันยายน 2559

08:30 - 16:00

114

นางสาวพิชญ์ณี ตีรณากรณ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559

08:00 - 18:00

115

นางสาวดาลัด กวาวสิบสอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมชี้แจงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

09 กันยายน 2559 - 09 กันยายน 2559

11:30 - 14:30

116

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการไหว้ครู

10 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559

08:00 - 12:00

117

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

ชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

16 กันยายน 2559 - 16 กันยายน 2559

11:00 - 14:00

118

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

การส่งใบเบิกค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 1/2559

19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559

11:00 - 15:00

119

อาจารย์นฤพรรณ อาชาไกรสร

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานไหว้ครูหลักสูตร

28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559

10:00 - 16:00

120

อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เรื่อง สภาพอเพียง , ประชารัฐ

23 กันยายน 2559 - 23 กันยายน 2559

08:30 - 16:30

121

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์

22 ธันวาคม 2559 - 24 ธันวาคม 2559

08:00 - 19:30

122

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมนักศึกษา

26 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559

12:00 - 16:30

123

นางสาวสุมิตรา เดชวงศ์รัตน์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิต

20 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559

07:00 - 17:30

124

นางสาวเนตรชนก สีรับขวา

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประกันคุณภาพตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

17 ตุลาคม 2559 - 18 ตุลาคม 2559

08:00 - 17:00

125

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรม GE DAY ภาคพิเศษ

26 พฤศจิกายน 2559 - 26 พฤศจิกายน 2559

08:30 - 16:30

126

นายวรุธ คล้ายสุบรรณ

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนากิจกรรม Are you ready for your dream

25 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559

07:00 - 18:00

127

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการเขียนบทความวิชาการ

07 ตุลาคม 2559 - 07 ตุลาคม 2559

08:30 - 16:30

128

นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานสัมมนาวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ

19 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559

07:00 - 17:00

129

นายชาตรี พนเจริญสวัสดิ

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมชมรมศิลปะการแสดง

19 ตุลาคม 2559 - 19 ตุลาคม 2559

08:00 - 16:00

130

นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม

ห้องประชุมราชนครินทร์

เบิกจ่ายค่าเล่านเรียน 1/2559 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

13 ตุลาคม 2559 - 13 ตุลาคม 2559

12:00 - 15:00

131

อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

23 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559

08:30 - 16:00

132

นางสาวกมลชนก งดงาม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมกฎหมาย

28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559

07:30 - 16:30

133

นางสาวกมลชนก งดงาม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

03 พฤศจิกายน 2559 - 04 พฤศจิกายน 2559

07:30 - 16:30

134

อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพันธ์พงศ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนาทางการตลาด

14 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559

08:00 - 12:00

135

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

01 พฤศจิกายน 2559 - 02 พฤศจิกายน 2559

08:30 - 16:30

136

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี5

23 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

08:00 - 16:00

137

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4

02 มีนาคม 2560 - 02 มีนาคม 2560

08:00 - 16:30

138

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการสัมมนากลางภาค

05 มกราคม 2560 - 05 มกราคม 2560

08:00 - 16:30

139

นางสาวพรพิสุทธิ์ สิงบุญ

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนา

12 พฤศจิกายน 2559 - 12 พฤศจิกายน 2559

07:00 - 17:00

140

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนาด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

16 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2559

09:00 - 16:30

141

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

รวบรวมนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตรา

01 ธันวาคม 2559 - 01 ธันวาคม 2559

14:00 - 15:30

142

อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมนักศึกษางานการศึกษาทัั่วไป

21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559

08:00 - 16:00

143

นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการสัมมนาสาขาจิตวิทยา

30 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

07:30 - 16:30

144

นางสาววรลักษณ์ วีระยุทธ

ห้องประชุมราชนครินทร์

การแสดงละครภาษาอังกฤษ

29 พฤศจิกายน 2559 - 29 พฤศจิกายน 2559

09:00 - 16:30

145

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนากลางภาค ปี5

21 ธันวาคม 2559 - 21 ธันวาคม 2559

08:00 - 16:30

146

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเขียนบทความวิจัย

19 ธันวาคม 2559 - 19 ธันวาคม 2559

08:30 - 16:30

147

นายวาทิต ทองมาก

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

18 ธันวาคม 2559 - 18 ธันวาคม 2559

08:00 - 16:30

148

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการจดทะเบียนทรัพย์สิน

31 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560

08:30 - 16:30

149

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

18 มกราคม 2560 - 18 มกราคม 2560

08:30 - 16:30

150

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรม QA Sharing day

25 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560

08:30 - 16:30

151

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมประกันคุณภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

08:00 - 16:30

152

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่่วไป

09 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560

08:00 - 16:30

153

นางสาวปราณี ศรีนพ

ห้องประชุมราชนครินทร์

เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรอาจารย์

16 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560

01:00 - 01:00

154

อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ

ห้องประชุมราชนครินทร์

บรรยายพิเศษให้นักศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

22 กุมภาพันธ์ 2560 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

08:00 - 16:30

155

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

เตรียมความพร้อมนักศึกษาทำฝาย

04 กุมภาพันธ์ 2560 - 05 กุมภาพันธ์ 2560

08:30 - 16:30

156

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

กระบวนการสร้างฝาย

11 กุมภาพันธ์ 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2560

08:30 - 16:30

157

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร

07 กุมภาพันธ์ 2560 - 07 กุมภาพันธ์ 2560

10:00 - 12:00

158

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

08 มีนาคม 2560 - 09 มีนาคม 2560

08:30 - 16:30

159

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

28 มีนาคม 2560 - 29 มีนาคม 2560

08:30 - 16:30

160

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

GE DAY ภาคพิเศษ

22 เมษายน 2560 - 23 เมษายน 2560

08:30 - 16:30

161

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

ส่งใบเบิกค่าเล่าเรียน

30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560

13:00 - 15:00

162

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนักศึกษาคณะครุศาสตร์

03 กุมภาพันธ์ 2560 - 03 กุมภาพันธ์ 2560

08:00 - 16:00

163

นางสาววิไลลักษณ์ เรืองสม

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ

21 กุมภาพันธ์ 2560 - 21 กุมภาพันธ์ 2560

07:30 - 17:00

164

อาจารย์ ดร.ดนุช สลีวงศ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมนักศึกษา

18 มีนาคม 2560 - 19 มีนาคม 2560

08:00 - 16:00

165

นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการประชุมประกันคุณภาพ 11 สถาบัน

04 พฤษภาคม 2560 - 07 พฤษภาคม 2560

08:00 - 17:00

166

นางสาวสุนิสา คงทอง

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพ

04 มิถุนายน 2560 - 07 มิถุนายน 2560

08:30 - 16:30

167

อ.ดร.อมรรักษ์ สานชูผล

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานประชุมวิทยากรระดับชาติ ครั้งที่ 2

23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

08:00 - 17:00

168

นางสาวกิตินันท์ มากปรางค์

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานสัมมนา

11 มีนาคม 2560 - 11 มีนาคม 2560

08:00 - 16:00

169

อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในยุคประชาคมอาเซียน

30 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560

08:00 - 16:00

170

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมบูรณาการการสอนวิจัย

29 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

08:30 - 17:00

171

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

08 มิถุนายน 2560 - 09 มิถุนายน 2560

08:30 - 17:00

172

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

27 กรกฎาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2560

08:30 - 17:00

173

นางสาววิษณีย์ บุญสิงห์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมการทบทวนการรับนักศึกษา

19 เมษายน 2560 - 19 เมษายน 2560

13:00 - 16:30

174

นางสาววนิดา พิงสระน้อย

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัย

27 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560

07:00 - 16:30

175

นางสาวลภัสรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง

05 เมษายน 2560 - 08 เมษายน 2560

08:30 - 21:30

176

อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์จิตอาสา

03 พฤษภาคม 2560 - 03 พฤษภาคม 2560

12:00 - 16:00

177

อาจารย์ปริญ วีระพงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการคลังสินค้า

29 เมษายน 2560 - 29 เมษายน 2560

08:30 - 16:30

178

นางสาวบุษบงก์ วินิยม

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

25 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560

08:30 - 17:30

179

อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุม

29 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2560

07:30 - 16:30

180

อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการเตรียมความพร้อมขอองนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 มิถุนายน 2560 - 11 มิถุนายน 2560

08:30 - 16:30

181

นายพีรวัฒน์ ตันตอ

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา

31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

08:00 - 16:30

182

อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

02 มิถุนายน 2560 - 02 มิถุนายน 2560

07:30 - 16:30

183

นางสาวเพียงใจ เสือเอก

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมงบประมาณ

24 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2560

09:00 - 16:00

184

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการบริหารความเสี่ยง

17 กรกฎาคม 2560 - 19 กรกฎาคม 2560

01:00 - 01:00

185

ผศ.ละเอียด ขจรภัย

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ข้อใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ

28 พฤษภาคม 2560 - 28 พฤษภาคม 2560

08:00 - 13:00

186

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

เวทีประชาเข้าใจ ครั้งที่ 2

16 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560

09:00 - 16:00

187

นางสาวลภัลรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเทคนิคการเขียนตำราวิชาการ

14 มิถุนายน 2560 - 15 มิถุนายน 2560

08:30 - 17:00

188

นายทวี เจริญสุข

ห้องประชุมราชนครินทร์

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาอธิการบดี

15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560

09:00 - 12:00

189

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมประชุมนักศึกษาสันทนาการ

02 กันยายน 2560 - 02 กันยายน 2560

08:30 - 16:30

190

นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการวิทย์ศิษย์มีครู

14 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2560

12:00 - 16:30

191

นางสาวบุษบงก์ วินิยม

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์

07 สิงหาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560

08:30 - 16:30

192

อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์)

06 สิงหาคม 2560 - 06 สิงหาคม 2560

08:00 - 17:00

193

อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560

08:00 - 16:30

194

นายนเรศ นวนแจ้ง

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

21 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560

08:30 - 12:00

195

นายนเรศ นวนแจ้ง

ห้องประชุมราชนครินทร์

พิธีไหว้ครูวิทยาลัย

24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560

08:30 - 12:00

196

นางสาวเนตรชนก สีรับขวา

ห้องประชุมราชนครินทร์

การตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย

09 ตุลาคม 2560 - 10 ตุลาคม 2560

08:30 - 16:30

197

นางสาวกมลชนก งดงาม

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

15 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560

07:30 - 16:30

198

นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรม

08 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560

08:30 - 16:30

199

นางบุณยนุช เทียบแสน

ห้องประชุมราชนครินทร์

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4

31 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

08:00 - 16:00

200

นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเขียนหนังสือราชการ

31 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

01:00 - 01:00

201

นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการการเขียนหนังสือราชการ

31 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

08:00 - 17:00

202

อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

อบรมภาษาอังกฤษ

01 กันยายน 2560 - 01 กันยายน 2560

08:00 - 17:00

203

อาจารย์ดวงมณี ชักนำ

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปฐมนิเทศสหกิจนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

06 กันยายน 2560 - 06 กันยายน 2560

08:30 - 13:30

204

นายนเรศ นวนแจ้ง

ห้องประชุมราชนครินทร์

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรม

07 กันยายน 2560 - 07 กันยายน 2560

08:30 - 16:00

205

นางกนกภรณ์ สุธีมรส

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

21 กันยายน 2560 - 21 กันยายน 2560

08:00 - 16:30

206

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุมราชนครินทร์

แสดงวิสัยทัศน์

19 กันยายน 2560 - 19 กันยายน 2560

08:30 - 16:30

207

นางสาวกัลยา นันท์สำเภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมชี้แจงการทำสัญญากองทุนกู้ยืม

20 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560

12:00 - 15:00

208

นายชนินทร์ จักรภพโยธิน

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

21 ตุลาคม 2560 - 21 ตุลาคม 2560

08:30 - 16:00

209

นายรัช รุจิรวรรธน์

ห้องประชุมราชนครินทร์

สัมมนาเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560

09:00 - 16:00

25,000.00

210

นางสาวบุษบา แฝงสาเคน

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละคร

27 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560

09:00 - 16:00

211

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

ห้องประชุมราชนครินทร์

พิธีส่งมอบงาน และพิธี "มุทิตาจิต...ด้วยสายใยแห่งรัก"

18 ตุลาคม 2560 - 18 ตุลาคม 2560

08:30 - 10:30

212

อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการแสดงดนตรี

17 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560

17:00 - 19:00

213

ผศ.พนิดา ชาตยาภา

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์

18 ตุลาคม 2560 - 18 ตุลาคม 2560

11:00 - 17:00

214

นางสาวกนกภรณ์ สุธีสรส

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี5

19 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2560

01:00 - 01:00

215

นายรังสรรค์ สายสุทธิ์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการประกอบกิจการรถตู้ของประเทศไทย

11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560

09:00 - 12:00

25,000.00

216

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

นำเสนอผลงานนักศึกษา ภาคพิเศษ GE Expo

17 ธันวาคม 2560 - 17 ธันวาคม 2560

08:30 - 16:30

217

อาจารย์พยุงศักดิ์ กราบรัมย์

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนานักศึกษา

20 พฤศจิกายน 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

08:00 - 16:30

218

นายพระประทาน ทาทำนก

ห้องประชุมราชนครินทร์

ประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

25 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560

08:30 - 16:30

219

อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญา

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการเสวนานักเขีัยน

01 พฤศจิกายน 2560 - 01 พฤศจิกายน 2560

13:00 - 17:00

220

นางสาวลภัสรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการอบรมพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ

13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560

08:30 - 21:00

221

นางสาวลภัสรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง(นบม.)รุ่นพิเศษ

19 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560

08:30 - 21:00

222

นางสาวลภัสรดา จำนงมี

ห้องประชุมราชนครินทร์

โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง(นบม)รุ่นพิเศษ

23 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560

08:30 - 21:00

223

นางสาวเจนจิรา โพธฺ์เหลือ

ห้องประชุมราชนครินทร์

งานสัมมนาของสาขาโลจิสติกส์

02 ธันวาคม 2560 - 02 ธันวาคม 2560

07:00 - 16:00

224

นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์

ห้องประชุมราชนครินทร์

ฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 "ถอดรหัสคำพ่อสอน"

16 พฤศจิกายน 2560 - 16 พฤศจิกายน 2560

08:30 - 16:30

225

อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่ำ

ห้องประชุมราชนครินทร์

กิจกรรม Psychology VRU 4.0

00 543 - 00 543

01:00 - 01:00

226

อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 27 "ถิ่นบัวหลวงเกมส์"

17 กรกฎาคม 2558 - 17 กรกฎาคม 2558

09:00 - 16:00

227

นายอานนท์

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมทรานสคริปกิจกรรม

08 กรกฎาคม 2558 - 08 กรกฎาคม 2558

10:00 - 12:00

228

นางสาวยุวดี วรหาญ

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

26 สิงหาคม 2558 - 26 สิงหาคม 2558

13:00 - 17:00

229

นางสาวภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักดิ์

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

28 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2558

09:00 - 16:30

230

นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมกิฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

23 พฤศจิกายน 2558 - 23 พฤศจิกายน 2558

13:30 - 16:30

231

นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมกิฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

22 มกราคม 2559 - 22 มกราคม 2559

09:00 - 12:00

232

นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมองค์กรและสภานักศึกษา

27 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559

08:00 - 16:30

233

นางรัชนีกร ดวงอาจ

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

โครงการสัมมนาเครือข่าย

15 มกราคม 2559 - 15 มกราคม 2559

08:30 - 16:30

234

นายภานุวัฒน์ ดวงภมร

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สร.

01 กุมภาพันธ์ 2559 - 01 กุมภาพันธ์ 2559

13:30 - 15:30

235

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

18 มกราคม 2559 - 18 มกราคม 2559

13:00 - 15:30

236

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

14 มกราคม 2559 - 14 มกราคม 2559

09:30 - 12:00

237

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

11 กุมภาพันธ์ 2559 - 11 กุมภาพันธ์ 2559

09:30 - 12:00

238

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

10 มีนาคม 2559 - 10 มีนาคม 2559

09:30 - 12:00

239

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

04 เมษายน 2559 - 04 เมษายน 2559

09:30 - 12:00

240

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

12 พฤษภาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2559

09:30 - 12:00

241

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

09 มิถุนายน 2559 - 09 มิถุนายน 2559

09:30 - 12:00

242

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

14 กรกฎาคม 2559 - 14 กรกฎาคม 2559

09:30 - 12:00

243

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

11 สิงหาคม 2559 - 11 สิงหาคม 2559

09:30 - 12:00

244

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

08 กันยายน 2559 - 08 กันยายน 2559

09:30 - 12:00

245

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

13 ตุลาคม 2559 - 13 ตุลาคม 2559

09:30 - 12:00

246

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

10 พฤศจิกายน 2559 - 10 พฤศจิกายน 2559

09:30 - 12:00

247

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

08 ธันวาคม 2559 - 08 ธันวาคม 2559

09:30 - 12:00

248

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

20 มกราคม 2559 - 20 มกราคม 2559

13:00 - 16:00

249

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

17 กุมภาพันธ์ 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2559

13:00 - 16:00

250

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

16 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559

13:00 - 16:00

251

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

20 เมษายน 2559 - 20 เมษายน 2559

13:00 - 16:00

252

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

25 พฤษภาคม 2559 - 25 พฤษภาคม 2559

13:00 - 16:00

253

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

15 มิถุนายน 2559 - 15 มิถุนายน 2559

13:00 - 16:00

254

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

27 กรกฎาคม 2559 - 27 กรกฎาคม 2559

13:00 - 16:00

255

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559

13:00 - 16:00

256

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559

13:00 - 16:00

257

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

19 ตุลาคม 2559 - 19 ตุลาคม 2559

13:00 - 16:00

258

นางนุชนภา ทางไธสง

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และวิชาการ

14 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559

13:00 - 16:00