ระบบบริหารจัดการห้องประชุม/สถานที่

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

      รายการสรุปการใช้สถานที่

วันที่พิมพ์:05 ตุลาคม 2565

สถานที่

รอการตรวจสอบ/ครั้ง

อนุญาต/ครั้ง

ไม่อนุญาต/ครั้ง

ยกเลิก/ครั้ง

รวม/ครั้ง

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

หอประชุมวไลยอลงกรณ์

0

238

34

0

0

5

1

278

ลานวัฒนธรรม

0

2

0

0

0

0

0

2

สนามหญ้า 100 ปี

0

1

0

0

0

0

0

1

หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์

0

42

1

0

0

2

0

45

ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

0

98

0

0

0

2

0

100

ห้องประชุมราชนครินทร์

0

223

2

0

0

6

1

232

รวม

0

604

37

0

0

15

2

658