เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี     

                                                       

ย้อนกลับ

รายการสรุปการใช้สถานที่
สถานที่
รอการตรวจสอบ/ครั้ง
อนุญาต/ครั้ง
ไม่อนุญาต/ครั้ง
ยกเลิก/ครั้ง
รวม/ครั้ง
ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
0
238
34
0
0
5
1
278
ลานวัฒนธรรม
0
2
0
0
0
0
0
2
สนามหญ้า 100 ปี
0
1
0
0
0
0
0
1
ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
0
98
0
0
0
2
0
100
ห้องประชุมราชนครินทร์
0
223
2
0
0
6
1
232
รวม
0
562
36
0
0
13
2
613