เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
1 อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่ำ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรม Psychology VRU 4.0 00 543-00 543 01:00-01:00
2 นางสาวเนตรชนก สุขสุแพทยพล ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการ KM 17 พฤศจิกายน 2560-17 พฤศจิกายน 2560 13:00-16:00
3 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ประชุมนักศึกษา 16 พฤศจิกายน 2560-16 พฤศจิกายน 2560 12:00-13:30
4 นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 "ถอดรหัสคำพ่อสอน" 16 พฤศจิกายน 2560-16 พฤศจิกายน 2560 08:30-16:30
5 นางสาวเจนจิรา โพธฺ์เหลือ ห้องประชุมราชนครินทร์ งานสัมมนาของสาขาโลจิสติกส์ 02 ธันวาคม 2560-02 ธันวาคม 2560 07:00-16:00
6 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ 22 กุมภาพันธ์ 2561-23 กุมภาพันธ์ 2561 08:00-17:00
7 นางสาวลภัสรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง(นบม)รุ่นพิเศษ 23 ธันวาคม 2560-23 ธันวาคม 2560 08:30-21:00
8 นางสาวลภัสรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง(นบม.)รุ่นพิเศษ 19 ธันวาคม 2560-20 ธันวาคม 2560 08:30-21:00
9 นางสาวลภัสรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นพิเศษ 13 ธันวาคม 2560-15 ธันวาคม 2560 08:30-21:00
10 อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญา ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเสวนานักเขีัยน 01 พฤศจิกายน 2560-01 พฤศจิกายน 2560 13:00-17:00
11 นายพระประทาน ทาทำนก ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 25 ตุลาคม 2560-25 ตุลาคม 2560 08:30-16:30
12 นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 4 09 พฤศจิกายน 2560-09 พฤศจิกายน 2560 08:00-16:00
13 ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งชมรมพุทธศาสนา 31 ตุลาคม 2560-31 ตุลาคม 2560 06:00-10:00
14 นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานวันลอยกระทง 01 พฤศจิกายน 2560-03 พฤศจิกายน 2560 09:00-22:00
15 อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจพัฒนาการ 08 พฤศจิกายน 2560-08 พฤศจิกายน 2560 08:00-16:30
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 43 ถัดไป »