เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
136 นางสาววนิดา พิงสระน้อย ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัย 27 เมษายน 2560-28 เมษายน 2560 07:00-16:30
137 นางสาววิษณีย์ บุญสิงห์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมการทบทวนการรับนักศึกษา 19 เมษายน 2560-19 เมษายน 2560 13:00-16:30
138 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 4/2560 10 เมษายน 2560-10 เมษายน 2560 09:00-12:00
139 นายวัชรพล วงศ์จันทร์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดสถานที่โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ 29 มีนาคม 2560-29 มีนาคม 2560 13:00-17:00
140 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 27 กรกฎาคม 2560-28 กรกฎาคม 2560 08:30-17:00
141 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 08 มิถุนายน 2560-09 มิถุนายน 2560 08:30-17:00
142 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมบูรณาการการสอนวิจัย 29 มิถุนายน 2560-30 มิถุนายน 2560 08:30-17:00
143 นางสาวนิตย์ เนี่ยงน้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเทศกาลละคร VRU THEATRE FESTIVAL 28 เมษายน 2560-04 พฤษภาคม 2560 08:30-16:30
144 นางสาวธัญวัลย์ เตียงลัดดาวงศ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดงานมงคลสมรส 06 พฤษภาคม 2560-06 พฤษภาคม 2560 05:00-17:00 25,000.00
145 นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ จัดประชุมติดตามงาน สสส. 21 มีนาคม 2560-21 มีนาคม 2560 14:00-17:00
146 นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมติดตามงาน สสส. 16 มีนาคม 2560-16 มีนาคม 2560 13:00-17:00
147 นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุม 22 มีนาคม 2560-22 มีนาคม 2560 13:00-16:30
148 นางสาวกมลชนก งดงาม ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ 10 มีนาคม 2560-10 มีนาคม 2560 14:00-16:00
149 นางสาวอรัญญา มุดและ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานสัมมนา 27 เมษายน 2560-27 เมษายน 2560 07:00-16:30
150 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 15 มีนาคม 2560-15 มีนาคม 2560 13:00-15:00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 43 ถัดไป »