เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
151 อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในยุคประชาคมอาเซียน 30 มีนาคม 2560-30 มีนาคม 2560 08:00-16:00
152 นางสาวกิตินันท์ มากปรางค์ ห้องประชุมราชนครินทร์ งานสัมมนา 11 มีนาคม 2560-11 มีนาคม 2560 08:00-16:00
153 นางสาวนิตย์ เนี่ยงน้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเทศกาลละคร VRU THEATRE FESTIVAL 24 เมษายน 2560-24 เมษายน 2560 08:30-16:30
154 นางสาววิรินทร์ ยอดหาญ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมรับการประเมิณคุณธรรม 08 มีนาคม 2560-08 มีนาคม 2560 13:30-16:30
155 อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเสวนาวิชาการนักเขียนซีไรท์ 22 มีนาคม 2560-22 มีนาคม 2560 09:00-16:30
156 นายสุธน บุญพยา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีมงคลสมรส 11 มีนาคม 2560-11 มีนาคม 2560 08:00-15:00
157 นาวสาวศิรินาฏ รักธรรม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีมงคลสมรส 13 พฤษภาคม 2560-13 พฤษภาคม 2560 06:00-17:00
158 นางสาวจิระลักษณ์ ลาภสกุลวิวัฒน์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสาขาโลจิสติกส์ 28 พฤษภาคม 2560-28 พฤษภาคม 2560 07:00-22:00
159 นายภานุวัฒน์ ดวงภมร ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 27 มีนาคม 2560-27 มีนาคม 2560 10:00-16:30
160 อ.ดร.อมรรักษ์ สานชูผล ห้องประชุมราชนครินทร์ งานประชุมวิทยากรระดับชาติ ครั้งที่ 2 23 มิถุนายน 2560-23 มิถุนายน 2560 08:00-17:00
161 นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ การแข่งขันประกวดบรรจุภัณฑ์ 30 มีนาคม 2560-30 มีนาคม 2560 07:00-17:30
162 นางสุนันทา ทรัพย์วงษ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงงานมงคลสมรส 06 สิงหาคม 2560-06 สิงหาคม 2560 05:00-15:00 25,000.00
163 นางสาวภาวินี สีขจร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ทำบุญทอดผ้าป่า 28 กุมภาพันธ์ 2560-28 กุมภาพันธ์ 2560 07:00-16:00
164 อาจารย์อรัญญา มุดและ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19 มีนาคม 2560-19 มีนาคม 2560 09:00-22:00
165 นายชยพล ใจสูงเนิน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมงานเลี้ยงนักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 08 มีนาคม 2560-08 มีนาคม 2560 09:00-22:00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 43 ถัดไป »