เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
166 นางสาวรัชฎาพร อินอุ่นโชติ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยง 24 มีนาคม 2560-24 มีนาคม 2560 08:30-22:30
167 นางสาวสุนิสา คงทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพ 04 มิถุนายน 2560-07 มิถุนายน 2560 08:30-16:30
168 นางสาววิไลลักษณ์ เรืองสม ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมเครือข่ายราชภัฏสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ 2560-21 กุมภาพันธ์ 2560 13:00-16:30
169 นายวรดร ทำคาม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์ 18 มีนาคม 2560-18 มีนาคม 2560 10:00-20:00
170 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 22 กุมภาพันธ์ 2560-22 กุมภาพันธ์ 2560 13:30-16:00
171 นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ การแสดงละครในรายวิชาจริยธรรม สำหรับนักจิตวิทยา 04 เมษายน 2560-04 เมษายน 2560 08:00-13:00
172 นางสาวปริยากร สว่างศรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยง 20 พฤษภาคม 2560-00 543 10:00-01:00
173 นางยุภา กำจาย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ บริจาคโลหิต 25 เมษายน 2560-25 เมษายน 2560 08:00-12:00
174 นางยุภา กำจาย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน 26 เมษายน 2560-26 เมษายน 2560 07:00-12:00
175 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการประชุมประกันคุณภาพ 11 สถาบัน 06 มิถุนายน 2560-06 มิถุนายน 2560 09:00-21:00
176 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการประชุมประกันคุณภาพ 11 สถาบัน 04 พฤษภาคม 2560-07 พฤษภาคม 2560 08:00-17:00
177 อาจารย์ ดร.ดนุช สลีวงศ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมนักศึกษา 18 มีนาคม 2560-19 มีนาคม 2560 08:00-16:00
178 นางสาววิไลลักษณ์ เรืองสม ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ 21 กุมภาพันธ์ 2560-21 กุมภาพันธ์ 2560 07:30-17:00
179 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 03 กุมภาพันธ์ 2560-03 กุมภาพันธ์ 2560 08:00-16:00
180 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุมราชนครินทร์ ส่งใบเบิกค่าเล่าเรียน 30 มกราคม 2560-30 มกราคม 2560 13:00-15:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 43 ถัดไป »