เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
181 นางสาวชลลดา พละราช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเสวนาวิชาการและงานเลี้ยงอำลา 01 เมษายน 2560-01 เมษายน 2560 07:30-23:00
182 นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมพิจารณาทุน 3/2560 03 กุมภาพันธ์ 2560-03 กุมภาพันธ์ 2560 13:00-16:30
183 อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืช 01 กุมภาพันธ์ 2560-01 กุมภาพันธ์ 2560 13:00-16:30
184 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ GE DAY ภาคพิเศษ 22 เมษายน 2560-23 เมษายน 2560 08:30-16:30
185 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 28 มีนาคม 2560-29 มีนาคม 2560 08:30-16:30
186 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 08 มีนาคม 2560-09 มีนาคม 2560 08:30-16:30
187 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 07 กุมภาพันธ์ 2560-07 กุมภาพันธ์ 2560 10:00-12:00
188 ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประกวดดาวเดือน และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 กุมภาพันธ์ 2560-08 กุมภาพันธ์ 2560 09:00-20:00
189 นางสาวเพียงใจ เสือเอก ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ รับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23 มกราคม 2560-23 มกราคม 2560 13:00-15:00
190 อาจารย์สิทธิโชค หายโสก หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 25 มกราคม 2560-25 มกราคม 2560 12:00-16:00
191 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ International DAY ภาคพิเศษ 19 กุมภาพันธ์ 2560-19 กุมภาพันธ์ 2560 15:00-21:00
192 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ลานวัฒนธรรม งาน International Day 02 มีนาคม 2560-03 มีนาคม 2560 08:30-16:30
193 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ กระบวนการสร้างฝาย 11 กุมภาพันธ์ 2560-11 กุมภาพันธ์ 2560 08:30-16:30
194 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาทำฝาย 04 กุมภาพันธ์ 2560-05 กุมภาพันธ์ 2560 08:30-16:30
195 นางนิชาภา ปาวิลัย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานมงคลสมรส 04 มีนาคม 2560-04 มีนาคม 2560 09:00-23:00 25,000.00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 43 ถัดไป »