เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
196 อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ ห้องประชุมราชนครินทร์ บรรยายพิเศษให้นักศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 22 กุมภาพันธ์ 2560-22 กุมภาพันธ์ 2560 08:00-16:30
197 นางสาวดาลัด กวาวสิบสอง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมวางแผนรับน้องปีการศึกษา 2560 03 พฤษภาคม 2560-03 พฤษภาคม 2560 12:00-16:30
198 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 30 พฤษภาคม 2560-30 พฤษภาคม 2560 15:00-20:00
199 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุม QA sharing Day 16 มกราคม 2560-16 มกราคม 2560 13:00-16:30
200 นางสาวปราณี ศรีนพ ห้องประชุมราชนครินทร์ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรอาจารย์ 16 มกราคม 2560-16 มกราคม 2560 01:00-01:00
201 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีไหว้ครูครอบครูดนตรีไทย-นาฎศิลป์โรงเรียนสาธิต 01 กุมภาพันธ์ 2560-02 กุมภาพันธ์ 2560 08:30-15:30
202 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ศักดิ์ ลานวัฒนธรรม โครงการเลือตั้งนายกองค์การนักศึกษา 08 กุมภาพันธ์ 2560-08 กุมภาพันธ์ 2560 08:00-16:30
203 อาจารย์ณัฐวัฒน์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี 30 มกราคม 2560-00 543 12:00-01:00
204 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 18 มกราคม 2560-18 มกราคม 2560 13:00-16:00
205 อาจารย์นันทิยา รักตประจิต หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) 20 มกราคม 2560-20 มกราคม 2560 07:00-16:00
206 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ตรวจสุขภาพประจำปีอาจารย์ 26 มกราคม 2560-26 มกราคม 2560 07:30-12:00
207 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธฺ์และเจตคติที่ดีทางการเรียนวิทยาศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ป.5-ป.6 05 มกราคม 2560-05 มกราคม 2560 08:00-15:30
208 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่่วไป 09 มกราคม 2560-10 มกราคม 2560 08:00-16:30
209 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต ม.1-6 25 ธันวาคม 2559-25 ธันวาคม 2559 08:00-16:00
210 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ตำรวจจัดอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวภูมิพลอดุลยเดช 19 ธันวาคม 2559-19 ธันวาคม 2559 08:00-16:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 43 ถัดไป »