เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
226 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนากลางภาค ปี5 21 ธันวาคม 2559-21 ธันวาคม 2559 08:00-16:30
227 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 15 ธันวาคม 2559-15 ธันวาคม 2559 13:00-16:30
228 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 22 พฤศจิกายน 2559-22 พฤศจิกายน 2559 13:00-16:30
229 นางสาวเพียงใจ เสือเอก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมอาจารย์ 14 พฤศจิกายน 2559-14 พฤศจิกายน 2559 10:30-16:00
230 นางสาววรลักษณ์ วีระยุทธ ห้องประชุมราชนครินทร์ การแสดงละครภาษาอังกฤษ 29 พฤศจิกายน 2559-29 พฤศจิกายน 2559 09:00-16:30
231 นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการสัมมนาสาขาจิตวิทยา 30 พฤศจิกายน 2559-30 พฤศจิกายน 2559 07:30-16:30
232 อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมนักศึกษางานการศึกษาทัั่วไป 21 พฤศจิกายน 2559-22 พฤศจิกายน 2559 08:00-16:00
233 นายไพศาล แย้มวงษ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจพัฒนาการ 16 พฤศจิกายน 2559-16 พฤศจิกายน 2559 12:30-16:30
234 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ รวบรวมนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตรา 01 ธันวาคม 2559-01 ธันวาคม 2559 14:00-15:30
235 นายนเรศ นวนแจ้ง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการพี่แนะน้อง 23 พฤศจิกายน 2559-23 พฤศจิกายน 2559 08:30-16:30
236 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนาด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 16 พฤศจิกายน 2559-16 พฤศจิกายน 2559 09:00-16:30
237 นางสาวพรพิสุทธิ์ สิงบุญ ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนา 12 พฤศจิกายน 2559-12 พฤศจิกายน 2559 07:00-17:00
238 นางสาวเนตรชนก สีรับขวา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานพิธีมงคลสมรส 05 พฤศจิกายน 2559-05 พฤศจิกายน 2559 05:00-05:00 25,000.00
239 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการสัมมนากลางภาค 05 มกราคม 2560-05 มกราคม 2560 08:00-16:30
240 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 02 มีนาคม 2560-02 มีนาคม 2560 08:00-16:30
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 43 ถัดไป »