เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
241 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี5 23 กุมภาพันธ์ 2560-23 กุมภาพันธ์ 2560 08:00-16:00
242 นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมเรื่องทุนการศึกษา 07 พฤศจิกายน 2559-07 พฤศจิกายน 2559 10:00-12:00
243 อาจารย์วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนาเรื่อง "การจัดการอารมณ์" 03 พฤศจิกายน 2559-03 พฤศจิกายน 2559 13:00-17:00
244 นางนันทิกานต์ บุตรบาล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ทำบุญตักบาตร 02 พฤศจิกายน 2559-02 พฤศจิกายน 2559 06:00-12:00
245 นางกนกพร สัณห์ฤทัย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อบรม 02 พฤศจิกายน 2559-02 พฤศจิกายน 2559 13:00-16:30
246 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 01 พฤศจิกายน 2559-02 พฤศจิกายน 2559 08:30-16:30
247 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการอาสาทำดีเก็บผักตบชวา 29 ตุลาคม 2559-29 ตุลาคม 2559 09:00-16:00
248 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพันธ์พงศ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนาทางการตลาด 14 พฤศจิกายน 2559-14 พฤศจิกายน 2559 08:00-12:00
249 นายอดิศักดิ์ ศรีรัตน์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนา 19 พฤศจิกายน 2559-19 พฤศจิกายน 2559 12:00-16:30
250 อาจารย์ชวาลา ละวาทิน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาบริหารธุรกิจ 22 ธันวาคม 2559-22 ธันวาคม 2559 09:00-22:00
251 นางสาวกมลชนก งดงาม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมการเขียนหนังสือราชการ 03 พฤศจิกายน 2559-04 พฤศจิกายน 2559 07:30-16:30
252 นางสาวกมลชนก งดงาม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมกฎหมาย 28 ตุลาคม 2559-28 ตุลาคม 2559 07:30-16:30
253 ดร.หลินอร นุ้ยปลอด หอประชุมวไลยอลงกรณ์ บรรยายในหัวข้อ "รู้ทันวิทย์ลวงโลก" 01 พฤศจิกายน 2559-01 พฤศจิกายน 2559 08:00-16:00
254 อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 พฤศจิกายน 2559-23 พฤศจิกายน 2559 08:30-16:00
255 อาจารย์นันทิยา รักตประจิต หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 19 ตุลาคม 2559-19 ตุลาคม 2559 07:00-12:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 43 ถัดไป »