เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
271 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี4 27 ตุลาคม 2559-27 ตุลาคม 2559 08:00-16:00
272 นายวัชรพงษ์ ธรรมจิตร์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมชี้แจงรายรับรายจ่าย 26 กันยายน 2559-26 กันยายน 2559 12:00-13:30
273 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการน้อมวันทาบูชาครูและบายศรีสูขวัญคณะวิทยาการจัดการ 26 ตุลาคม 2559-27 ตุลาคม 2559 07:00-16:00
274 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประกวดร้องเพลงไหว้ครู 19 ตุลาคม 2559-19 ตุลาคม 2559 08:30-16:30
275 ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการ 09 พฤศจิกายน 2559-09 พฤศจิกายน 2559 13:00-16:30
276 นายวรุธ คล้ายสุบรรณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนากิจกรรม Are you ready for your dream 25 พฤศจิกายน 2559-25 พฤศจิกายน 2559 07:00-18:00
277 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการเปิดโลกชมรม 28 กันยายน 2559-28 กันยายน 2559 11:00-15:30
278 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรม GE DAY ภาคพิเศษ 26 พฤศจิกายน 2559-26 พฤศจิกายน 2559 08:30-16:30
279 นางสาวเนตรชนก สีรับขวา ห้องประชุมราชนครินทร์ ประกันคุณภาพตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย 17 ตุลาคม 2559-18 ตุลาคม 2559 08:00-17:00
280 นางสาวสุมิตรา เดชวงศ์รัตน์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิต 20 ตุลาคม 2559-21 ตุลาคม 2559 07:00-17:30
281 ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมนักศึกษา 26 ตุลาคม 2559-26 ตุลาคม 2559 12:00-16:30
282 ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ 22 ธันวาคม 2559-24 ธันวาคม 2559 08:00-19:30
283 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 21 กันยายน 2559-21 กันยายน 2559 08:30-12:00
284 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการประกวดดาว-เดือน 04 ตุลาคม 2559-05 ตุลาคม 2559 07:00-16:00
285 อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เรื่อง สภาพอเพียง , ประชารัฐ 23 กันยายน 2559-23 กันยายน 2559 08:30-16:30
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 43 ถัดไป »