เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
331 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 15 กันยายน 2559-15 กันยายน 2559 09:00-11:00
332 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 04 สิงหาคม 2559-06 สิงหาคม 2559 08:00-17:00
333 นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมรับน้อง 08 กันยายน 2559-08 กันยายน 2559 07:00-18:00
334 นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนากลางภาคนักศึกษา ปี 5 08 สิงหาคม 2559-08 สิงหาคม 2559 08:00-17:00
335 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ ห้องประชุมราชนครินทร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 31 สิงหาคม 2559-31 สิงหาคม 2559 08:30-16:30
336 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมบายศรีประสาทวิชาการบัญชี 14 กันยายน 2559-14 กันยายน 2559 08:00-16:30
337 นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ทำบัตรนักศึกษา 25 กรกฎาคม 2559-25 กรกฎาคม 2559 09:10-16:30
338 นางสาวดาลัด กวาวสิบสอง หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ซ้อมกิจกรรมสันทนาการ 23 กรกฎาคม 2559-30 กรกฎาคม 2559 09:00-16:30
339 นายทศพร แดงเล็ก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมสานสันพันธ์ 23 กรกฎาคม 2559-23 กรกฎาคม 2559 13:00-22:00
340 นายทศพร แดงเล็ก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ 22 กรกฎาคม 2559-22 กรกฎาคม 2559 14:00-16:00
341 นายมาโนช เงาภู่ทอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ การออกเสียงลงประชามติ 31 กรกฎาคม 2559-31 กรกฎาคม 2559 08:00-14:00
342 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับปริญญาบัตร 05 สิงหาคม 2559-05 สิงหาคม 2559 13:00-16:00
343 นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนากลางภาคนักศึกษา 02 สิงหาคม 2559-02 สิงหาคม 2559 08:00-16:30
344 อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการสัมมนา 31 กรกฎาคม 2559-31 กรกฎาคม 2559 08:00-12:00
345 นายกำธร สุขสุศรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 11 ธันวาคม 2559-11 ธันวาคม 2559 12:00-22:00 25,000.00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 43 ถัดไป »