เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
346 คุณสิริกร บุญมี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทยจำกัด 10 กันยายน 2559-10 กันยายน 2559 09:00-16:00 25,000.00
347 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2559-18 สิงหาคม 2559 08:00-15:30
348 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมโครงการภาวะผู้นำ 28 กรกฎาคม 2559-28 กรกฎาคม 2559 08:00-15:30
349 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมงานรับปริญญาบัตร 15 กรกฎาคม 2559-15 กรกฎาคม 2559 09:00-12:00
350 นางนุชนภา ทางไธสง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ การเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 03 สิงหาคม 2559-03 สิงหาคม 2559 08:30-14:30
351 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ผู้สอนงานวิชาศึกษาทั่วไป 27 กรกฎาคม 2559-29 กรกฎาคม 2559 08:30-16:30
352 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการปัจฉิมนิเทศ 20 สิงหาคม 2559-20 สิงหาคม 2559 08:00-16:30
353 ดร.นิสา พักตร์วิไล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ชั้นล่าง) 09 สิงหาคม 2559-10 สิงหาคม 2559 07:30-17:00
354 นางกนกพร สัณห์ฤทัย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 08 กรกฎาคม 2559-08 กรกฎาคม 2559 09:30-13:00
355 นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ จัดอบรม 18 สิงหาคม 2559-21 สิงหาคม 2559 08:00-16:00
356 นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ จัดอบรม 21 กรกฎาคม 2559-24 กรกฎาคม 2559 08:00-16:00
357 นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ จัดอบรม 07 กรกฎาคม 2559-10 กรกฎาคม 2559 08:00-16:00
358 นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาการให้บริการเหนือความคาดหวัง 11 กรกฎาคม 2559-12 กรกฎาคม 2559 08:00-17:30
359 นางสาวเนตรชนก สีรับขวา ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมเครือข่ายภายใน 11 กรกฎาคม 2559-11 กรกฎาคม 2559 09:00-12:00
360 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 09 สิงหาคม 2559-10 สิงหาคม 2559 08:30-17:00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 43 ถัดไป »