เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
391 อาจารย์ศิริวรรณ คำดี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสังสรรค์ 19 พฤษภาคม 2559-19 พฤษภาคม 2559 16:00-22:00
392 อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 19 พฤษภาคม 2559-19 พฤษภาคม 2559 08:00-15:00
393 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ 01 มิถุนายน 2559-02 มิถุนายน 2559 08:00-17:00
394 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม QA Sharing Day 23 พฤษภาคม 2559-23 พฤษภาคม 2559 13:00-14:00
395 คุณเกสิณี นาคพีระยุทธ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงประจำปี บ.มินิแบไทย จำกัด 30 กรกฎาคม 2559-30 กรกฎาคม 2559 17:00-23:00 28,000.00
396 นางสาวอุไรรัตน์ พงษ์เพศ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของฝ่าย FDB Unit 18 มิถุนายน 2559-18 มิถุนายน 2559 17:00-22:00 28,000.00
397 นางสาวชลลดา พูนดี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งาน Byenior สำหรับนักศึกษาปี 4 28 พฤษภาคม 2559-28 พฤษภาคม 2559 13:00-22:00
398 นางศราวดี ศรีอ่วม ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 08 ธันวาคม 2559-09 ธันวาคม 2559 07:00-17:00
399 นางศราวดี ศรีอ่วม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 08 ธันวาคม 2559-09 ธันวาคม 2559 10:00-14:00
400 นางสาวปภามญฐ์ ซีประเสริฐ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาวิชาชีพอาชีวอนามัย 14 พฤษภาคม 2559-14 พฤษภาคม 2559 08:00-15:00
401 นายนเรศ นวนแจ้ง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรม CIM DRINK 13 พฤษภาคม 2559-13 พฤษภาคม 2559 17:00-22:00
402 ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมอาจารย์ผู้สอนนานาชาติ 04 พฤษภาคม 2559-04 พฤษภาคม 2559 13:30-16:30
403 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศ นักศึกษาปีที่ 5 01 มิถุนายน 2559-01 มิถุนายน 2559 08:00-16:00
404 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 12 พฤษภาคม 2559-12 พฤษภาคม 2559 13:00-16:30
405 นายสิทธิโชค หายโสก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ 2 04 พฤษภาคม 2559-04 พฤษภาคม 2559 14:00-22:00
รวม 56,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 32 43 ถัดไป »