เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
421 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 25 เมษายน 2559-25 เมษายน 2559 07:00-12:00
422 นางสาวมาส ดอกสร้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ รายงานตัวบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร 14 พฤษภาคม 2559-18 พฤษภาคม 2559 08:30-16:30
423 นางสาวบุษบงก์ วินิยม ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา 30 เมษายน 2559-30 เมษายน 2559 08:30-16:30
424 อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานคืนสู่เหย้า 30 เมษายน 2559-30 เมษายน 2559 07:00-22:00
425 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ จัดงานการนำเสนอผลงานนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 17 พฤษภาคม 2559-19 พฤษภาคม 2559 08:30-16:30
426 อาจารย์คันธรส ภาผล ห้องประชุมราชนครินทร์ นิทรรศการผลงานนักศึกษา 20 เมษายน 2559-20 เมษายน 2559 01:00-01:00
427 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ งาน GE DAY ภาคพิเศษ 27 พฤษภาคม 2559-28 พฤษภาคม 2559 08:30-16:30
428 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 19 เมษายน 2559-19 เมษายน 2559 09:00-12:00
429 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุมราชนครินทร์ แสดงวิสัยทัศน์ 22 เมษายน 2559-22 เมษายน 2559 08:30-12:00
430 นางนุชนภา ทางไธสง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ 29 เมษายน 2559-29 เมษายน 2559 08:30-15:00
431 อาจารย์นัชชา ยันติ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการบรรยายพิเศษ "บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการจัดการปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม" 22 เมษายน 2559-22 เมษายน 2559 13:30-17:00
432 อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงรุ่น 21 พฤษภาคม 2559-22 พฤษภาคม 2559 08:00-22:00
433 อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุม 27 เมษายน 2559-27 เมษายน 2559 11:00-15:00
434 นาวสานิตย์ เที่ยงน้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เทศกาลละคร VRU Theatre festival 21 เมษายน 2559-22 เมษายน 2559 13:00-17:00
435 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 08 เมษายน 2559-08 เมษายน 2559 09:00-16:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 34 43 ถัดไป »