เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
31 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ห้องประชุมราชนครินทร์ พิธีส่งมอบงาน และพิธี "มุทิตาจิต...ด้วยสายใยแห่งรัก" 18 ตุลาคม 2560-18 ตุลาคม 2560 08:30-10:30
32 นางสาวบุษบา แฝงสาเคน ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละคร 27 พฤศจิกายน 2560-28 พฤศจิกายน 2560 09:00-16:00
33 นางสาวลภัสรดา จำนงมี ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการทำผลงานวิชาการ 19 ตุลาคม 2560-20 ตุลาคม 2560 08:30-16:30
34 นายสำรวญ บูรณะ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า บ.ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด 09 ธันวาคม 2560-09 ธันวาคม 2560 18:00-23:00 25,000.00
35 นางสาวนนธวรรณ ทองขาว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานพิธีมงคลสมรส 15 ตุลาคม 2560-15 ตุลาคม 2560 08:00-23:00 25,000.00
36 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 10 ตุลาคม 2560-11 ตุลาคม 2560 08:00-16:30
37 นางสาวบุษบงก์ วินิยม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ 18 ตุลาคม 2560-19 ตุลาคม 2560 09:00-12:00
38 นายธานี ภาคอุทัย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ 10 ธันวาคม 2560-10 ธันวาคม 2560 15:00-23:00 25,000.00
39 นายเอกวัสส์ สุขศรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 04 ตุลาคม 2560-04 ตุลาคม 2560 12:00-16:00
40 นายรัช รุจิรวรรธน์ ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนาเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 พฤศจิกายน 2560-17 พฤศจิกายน 2560 09:00-16:00 25,000.00
41 นายชนินทร์ จักรภพโยธิน ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 21 ตุลาคม 2560-21 ตุลาคม 2560 08:30-16:00
42 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมชี้แจงการทำสัญญากองทุนกู้ยืม 20 กันยายน 2560-20 กันยายน 2560 12:00-15:00
43 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุมราชนครินทร์ แสดงวิสัยทัศน์ 19 กันยายน 2560-19 กันยายน 2560 08:30-16:30
44 นางกนกภรณ์ สุธีมรส ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 21 กันยายน 2560-21 กันยายน 2560 08:00-16:30
45 นายนเรศ นวนแจ้ง ห้องประชุมราชนครินทร์ พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรม 07 กันยายน 2560-07 กันยายน 2560 08:30-16:00
รวม 100,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 43 ถัดไป »