เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
436 นางสาวนัชชา ยันติ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง (Smart English with VRU) 04 เมษายน 2559-04 เมษายน 2559 13:30-16:30
437 นายยุทธยา วงศ์สวรรค์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงอำลาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 31 มีนาคม 2559-31 มีนาคม 2559 10:00-22:00
438 นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า 01 เมษายน 2559-01 เมษายน 2559 08:00-17:00
439 นางกนกพร สัณห์ฤทัย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประุชมกรรมการวิชาการ 07 เมษายน 2559-07 เมษายน 2559 09:30-12:00
440 นายจิรวัฒน์ ชัยชนะ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ฝึกซ้อมกองเชียร์งานกีฬา สิงห์ - ตุลย์ 17 มีนาคม 2559-22 มีนาคม 2559 16:00-20:00
441 นางสาวจันทิมา ศิริ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานประกวดภาพยนตร์สั้น 09 เมษายน 2559-10 เมษายน 2559 09:00-23:00
442 นายนเรศ นวนแจ้ง ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การนำเสนอผลงานนักศึกษา 13 พฤษภาคม 2559-13 พฤษภาคม 2559 08:30-16:30
443 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาบุคลากรการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 17 มีนาคม 2559-18 มีนาคม 2559 08:30-16:30
444 นางนงลักษณ์ สมณะ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุม 12 มีนาคม 2559-12 มีนาคม 2559 09:00-16:00
445 นายวีรกิตติ์ กล่อมเกลี้ยง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สานสัมพันธ์พี่น้อง 01 เมษายน 2559-02 เมษายน 2559 12:00-22:00
446 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธฺ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ 19 มีนาคม 2559-20 มีนาคม 2559 08:00-17:00
447 นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและปรึกษาหารือโครงการค่ายอาสา 5 ราชภัฎ 11 มีนาคม 2559-11 มีนาคม 2559 08:00-16:00
448 นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและปรึกษาหารือโครงการค่ายอาสา 5 ราชภัฎ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 09 มีนาคม 2559-09 มีนาคม 2559 08:00-16:00
449 นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงรับรอง มอบโล่ผู้สนับสนุน มอบของที่ระลึก มอบธงกีฬา 10 มีนาคม 2559-10 มีนาคม 2559 11:00-22:00
450 นายมาโนช เงาภู่ทอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีมงคลสมรส 20 มีนาคม 2559-20 มีนาคม 2559 06:00-14:30 28,000.00
รวม 28,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 35 43 ถัดไป »