เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
451 อาจารย์ดวงกมล ทองอยู่ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการละครสะท้อนจรรยายรรณนักจิตวิทยา 20 เมษายน 2559-20 เมษายน 2559 10:30-16:30
452 นางสาวเนตรชนก สีรับขวา ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 30 พฤษภาคม 2559-31 พฤษภาคม 2559 08:00-16:30
453 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ เลี้ยงอาหารนักศึกษาที่ช่วยกิจกรรม 06 มีนาคม 2559-06 มีนาคม 2559 16:00-19:00
454 อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมคนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 17 พฤษภาคม 2559-17 พฤษภาคม 2559 01:00-01:00
455 อาจารย์อรัญญา มุดและ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงส่งอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5 12 มีนาคม 2559-12 มีนาคม 2559 08:00-22:00
456 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ STEM EDUCATION 28 มีนาคม 2559-29 มีนาคม 2559 08:00-16:00
457 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล สนามหญ้า 100 ปี งานราตรีสาธิต ครั้งที่ 7 03 มีนาคม 2559-05 มีนาคม 2559 09:00-22:30
458 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดงานแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและงานบายศรีสู่ขวัญ 02 มีนาคม 2559-02 มีนาคม 2559 08:30-15:30
459 นางสาวรัชนี ตันสกุล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 28 กุมภาพันธ์ 2559-28 กุมภาพันธ์ 2559 01:00-01:00 28,000.00
460 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 14 มีนาคม 2559-14 มีนาคม 2559 13:00-16:30
461 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ช่วยกิจกรรม 06 มีนาคม 2559-06 มีนาคม 2559 08:00-16:30
462 นางสาวลีลารัตน์ วารีรักษ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานฉลองมงคลสมรส 03 กันยายน 2559-00 543 09:00-00:00 28,000.00
463 อาจารย์อรัญญา มุดและ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ จัองานเลี้ยงส่งบัณฑิตนักศึกษาชั้นปีที่ 5 12 มีนาคม 2559-12 มีนาคม 2559 08:00-22:00
464 นางสาววรกร อิ่มเย็น หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดอบรม CPR 11 เมษายน 2559-12 เมษายน 2559 01:00-01:00
465 นางสาววรกร อิ่มเย็น หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดอบรม CPR 07 เมษายน 2559-08 เมษายน 2559 09:00-16:00
รวม 56,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 43 ถัดไป »