เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
481 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนากลางภาค ปี 4 21 มกราคม 2559-21 มกราคม 2559 08:00-16:00
482 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรม GE DAY 22 มกราคม 2559-23 มกราคม 2559 09:00-18:00
483 นางสาวจงรักษ์ เนียมสวรรค์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 02 กุมภาพันธ์ 2559-03 กุมภาพันธ์ 2559 08:00-17:30
484 นางรัชพร วสันต์ทอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 20 กุมภาพันธ์ 2559-20 กุมภาพันธ์ 2559 12:00-23:00 28,000.00
485 นางสาวกนกภรณ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี 5 05 กุมภาพันธ์ 2559-05 กุมภาพันธ์ 2559 08:00-16:00
486 นายวาทิต ทองมาก ห้องประชุมราชนครินทร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ 07 กุมภาพันธ์ 2559-07 กุมภาพันธ์ 2559 08:00-16:00
487 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปัจฉิมนิเทศ ปี 4 03 มีนาคม 2559-03 มีนาคม 2559 08:00-16:00
488 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และวิชาการ 14 ธันวาคม 2559-14 ธันวาคม 2559 13:00-16:00
489 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 19 ตุลาคม 2559-19 ตุลาคม 2559 13:00-16:00
490 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 14 กันยายน 2559-14 กันยายน 2559 13:00-16:00
491 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17 สิงหาคม 2559-17 สิงหาคม 2559 13:00-16:00
492 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 27 กรกฎาคม 2559-27 กรกฎาคม 2559 13:00-16:00
493 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 15 มิถุนายน 2559-15 มิถุนายน 2559 13:00-16:00
494 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 25 พฤษภาคม 2559-25 พฤษภาคม 2559 13:00-16:00
495 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 20 เมษายน 2559-20 เมษายน 2559 13:00-16:00
รวม 28,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38 43 ถัดไป »