เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
511 ผศ.พนิดา ชาตยาภา ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 16 กุมภาพันธ์ 2559-17 กุมภาพันธ์ 2559 08:00-17:00
512 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมธรรมะ 20 มกราคม 2559-20 มกราคม 2559 12:00-16:00
513 นายปริญ วีระพงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเบียร์เกมส์ 13 มกราคม 2559-13 มกราคม 2559 12:30-16:30
514 นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ ห้องประชุมราชนครินทร์ งานสัมมนาของนักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 24 มกราคม 2559-24 มกราคม 2559 07:00-17:30
515 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 18 มกราคม 2559-18 มกราคม 2559 13:00-15:30
516 นายภานุวัฒน์ ดวงภมร ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สร. 01 กุมภาพันธ์ 2559-01 กุมภาพันธ์ 2559 13:30-15:30
517 นางรัชนีกร ดวงอาจ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการสัมมนาเครือข่าย 15 มกราคม 2559-15 มกราคม 2559 08:30-16:30
518 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2559-10 กุมภาพันธ์ 2559 08:30-16:30
519 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา 22 สิงหาคม 2559-26 สิงหาคม 2559 08:30-16:30
520 นางยุภา กำจาย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 28 มกราคม 2559-28 มกราคม 2559 07:00-12:00
521 อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมจัดเตรียมค่ายอาสา 16 มกราคม 2559-16 มกราคม 2559 06:00-16:30
522 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ การฝึกอบรมปฏิบัติงานการสร้างทีมงาน 27 พฤศจิกายน 2558-27 พฤศจิกายน 2558 07:30-22:00
523 นายฐนพงษ์ ชื่นชมบุญ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อบรมนักศึกษาชมรมวัยรุ่นใจอาสา 10 พฤศจิกายน 2558-10 พฤศจิกายน 2558 15:00-17:00
524 อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ 09 พฤศจิกายน 2558-09 พฤศจิกายน 2558 08:00-16:30
525 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ป.บัณฑิต รุ่น 3 28 พฤศจิกายน 2558-29 พฤศจิกายน 2558 01:00-01:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 40 43 ถัดไป »