เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
541 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนากลางภาคนักศึกษา 17 ธันวาคม 2558-17 ธันวาคม 2558 08:00-16:00
542 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศ นักศึกษา ปี4 05 พฤศจิกายน 2558-05 พฤศจิกายน 2558 08:00-16:00
543 นายสมฤทธฺ์ เครือคำปิว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงบริษัท 21 พฤศจิกายน 2558-21 พฤศจิกายน 2558 08:00-22:00 28,000.00
544 นายนัฐพล เลี้ยงเจริญ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงน้องส่งพี่ 07 พฤศจิกายน 2558-07 พฤศจิกายน 2558 08:00-22:00
545 อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนาสำหรับโลจิสติกส์ 08 พฤศจิกายน 2558-08 พฤศจิกายน 2558 07:00-18:00
546 นายนเรศ นวนแจ้ง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนาเส้นทางอาชีพสู่สายการบิน 25 พฤศจิกายน 2558-25 พฤศจิกายน 2558 07:00-18:00
547 อาจารย์วรภร อิ่มเย็น หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้คู่ชีวิต 06 พฤศจิกายน 2558-06 พฤศจิกายน 2558 08:30-17:00
548 อาจารย์วรภร อิ่มเย็น หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้คู่ชีวิต 02 พฤศจิกายน 2558-02 พฤศจิกายน 2558 08:30-17:00
549 นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมองค์กรและสภานักศึกษา 27 มีนาคม 2559-30 มีนาคม 2559 08:00-16:30
550 นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมกิฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 22 มกราคม 2559-22 มกราคม 2559 09:00-12:00
551 นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมกิฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 23 พฤศจิกายน 2558-23 พฤศจิกายน 2558 13:30-16:30
552 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการตรวจประเมิน 13 ตุลาคม 2558-14 ตุลาคม 2558 08:00-17:00
553 อาจารย์นฤพันธ์ อาชาไกรศร ห้องประชุมราชนครินทร์ สัมมนาทางการตลาด 30 ตุลาคม 2558-30 ตุลาคม 2558 07:00-12:00
554 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิม ปี 5 12 กุมภาพันธ์ 2559-12 กุมภาพันธ์ 2559 08:00-16:00
555 นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรม PDCA 31 ตุลาคม 2558-01 พฤศจิกายน 2558 08:00-16:30
รวม 28,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 42 43 ถัดไป »