เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
571 นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานบายศรีสู่ขวัญ (สาขา) 09 กันยายน 2558-09 กันยายน 2558 13:00-16:00
572 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการรับสมัครบัตรทอง 28 กันยายน 2558-29 กันยายน 2558 09:00-16:30
573 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมนักศึกษา 15 ตุลาคม 2558-15 ตุลาคม 2558 08:00-16:00
574 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อบรมนักศึกษา 10 กันยายน 2558-10 กันยายน 2558 08:00-16:00
575 นายปรายูร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ 31 สิงหาคม 2558-31 สิงหาคม 2558 07:00-20:00
576 นายวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรบครู 06 กันยายน 2558-06 กันยายน 2558 08:00-16:30
577 อาจารย์ดรุนศักดิ์ ตติยะลาภะ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชุมชนพลเมืองเข็มแข็งร่วมกับสถาปันพระปกเกล้า 10 กันยายน 2558-12 กันยายน 2558 08:30-18:00
578 นายกิตติ อัปสรภาสกร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ บายศรีและกิจกรรมสันทนาการ 08 กันยายน 2558-08 กันยายน 2558 07:30-23:00
579 นายปิยะ กล้าประเสริฐ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมนำเสนอร่างงานวิจัย 16 กันยายน 2558-16 กันยายน 2558 07:00-17:00
580 ดร.นิสา พักตร์วิไล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการวิทย์ศิษย์มีครู 17 กันยายน 2558-17 กันยายน 2558 13:00-16:30
581 นายนเรศ นวนแจ้ง ห้องประชุมราชนครินทร์ พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 27 สิงหาคม 2558-27 สิงหาคม 2558 08:30-16:30
582 นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กยศ. 19 กันยายน 2558-19 กันยายน 2558 08:00-17:00
583 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ ห้องประชุมราชนครินทร์ สนทนากลุ่ม 28 สิงหาคม 2558-28 สิงหาคม 2558 08:30-12:00
584 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาปีที่ 1 03 กันยายน 2558-03 กันยายน 2558 08:00-22:00
585 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมรับน้องเปิดใจ 01 กันยายน 2558-01 กันยายน 2558 15:00-18:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป »