เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
46 อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมภาษาอังกฤษ 01 กันยายน 2560-01 กันยายน 2560 08:00-17:00
47 นายทัศนะ ปากหวาน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการรับขวัญน้องใหม่และเชื่อมสายสัมพันธ์วิทยาศาตร์ 15 กันยายน 2560-15 กันยายน 2560 13:30-22:00
48 ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมไหว้ครู 07 กันยายน 2560-07 กันยายน 2560 06:00-16:00
49 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ที่พักและที่อาบน้ำสำหรับนักวิ่ง 09 กันยายน 2560-10 กันยายน 2560 09:00-12:00
50 นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานแข่งขันกีฬาภายในคณะ 22 กันยายน 2560-22 กันยายน 2560 08:00-17:00
51 นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานแสดงมุทิตาจิต 20 กันยายน 2560-21 กันยายน 2560 08:00-22:00
52 นายวชิระ ทองสม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงปีใหม่ 02 ธันวาคม 2560-00 543 17:00-00:00 25,000.00
53 นายวชิระ ทองสม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงปีใหม่ 02 ธันวาคม 2560-00 543 17:00-00:00 25,000.00
54 นายกรวิชญ์ ขำละม้าย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ รวมพลคนคณิตศาสตร์ 16 กันยายน 2560-16 กันยายน 2560 07:00-16:30
55 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 30 สิงหาคม 2560-30 สิงหาคม 2560 13:30-16:30
56 นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการเขียนหนังสือราชการ 31 ตุลาคม 2560-31 ตุลาคม 2560 08:00-17:00
57 นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเขียนหนังสือราชการ 31 ตุลาคม 2560-31 ตุลาคม 2560 01:00-01:00
58 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 31 สิงหาคม 2560-31 สิงหาคม 2560 08:00-16:00
59 นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรม 08 กันยายน 2560-10 กันยายน 2560 08:30-16:30
60 อาจารย์หทัยรัตน์ อ่อมน้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการ Happy Delivery 21 กุมภาพันธ์ 2561-21 กุมภาพันธ์ 2561 12:00-16:00
รวม 50,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 43 ถัดไป »