เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
586 อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 03 กันยายน 2558-03 กันยายน 2558 09:00-18:30
587 นายธีระพงษ์ อุบลศรี ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมคณาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2558 02 กันยายน 2558-02 กันยายน 2558 13:00-15:00
588 นายพุทธิพงศ์ วงเดือน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่ 15 สิงหาคม 2558-15 สิงหาคม 2558 07:00-19:00
589 นางสาวภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักดิ์ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 28 สิงหาคม 2558-28 สิงหาคม 2558 09:00-16:30
590 นางสาวยุวดี วรหาญ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 26 สิงหาคม 2558-26 สิงหาคม 2558 13:00-17:00
591 นางสาคร ความคุ้นเคย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานฉลองมงคลสมรส 23 สิงหาคม 2558-23 สิงหาคม 2558 12:00-22:00 28,000.00
592 อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 21 สิงหาคม 2558-22 สิงหาคม 2558 08:00-20:00
593 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ เปิดโลกชมรม 30 กันยายน 2558-30 กันยายน 2558 08:00-16:00
594 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งชมรม 23 กันยายน 2558-23 กันยายน 2558 08:00-16:00
595 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมแกนนำนักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตรวจสารเสพติด) 24 สิงหาคม 2558-26 สิงหาคม 2558 08:00-16:00
596 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 27 สิงหาคม 2558-27 สิงหาคม 2558 08:00-17:00 0.00
597 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2558-11 สิงหาคม 2558 08:30-16:30
598 ผศ.ดร.อุษา คงทอง หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 06 สิงหาคม 2558-06 สิงหาคม 2558 06:00-18:00
599 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการภาวะผู้นำ นักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 13 สิงหาคม 2558-13 สิงหาคม 2558 08:00-15:30
600 นางรัชฎาพร ยอดศรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 04 สิงหาคม 2558-04 สิงหาคม 2558 08:00-16:30
รวม 28,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป »