เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
601 นางสาวจิตตรี พละกุล ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 15 สิงหาคม 2558-15 สิงหาคม 2558 08:00-16:30
602 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรม English Camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 22 กรกฎาคม 2558-22 กรกฎาคม 2558 08:00-16:00
603 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมงานรับปริญญา 24 กรกฎาคม 2558-24 กรกฎาคม 2558 09:00-11:00
604 นางสาวทวีพร พันสวัสดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา 13 สิงหาคม 2558-13 สิงหาคม 2558 07:00-17:00
605 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสายสัมพันธ์น้องส่งพี่ 29 สิงหาคม 2558-29 สิงหาคม 2558 09:00-23:00
606 ผศ.อุษา คงทอง หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการพบคณบดี 07 ตุลาคม 2558-07 ตุลาคม 2558 08:00-17:00
607 ผศ.อุษา คงทอง หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ 16 กันยายน 2558-17 กันยายน 2558 08:00-16:00
608 นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อบรมคูปองครู 25 กรกฎาคม 2558-26 กรกฎาคม 2558 08:30-16:30
609 อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมซ้อมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 19 กรกฎาคม 2558-19 กรกฎาคม 2558 08:30-16:30
610 นายวาทิต ทองมาก ห้องประชุมราชนครินทร์ ทำบัตรนักศึกษา 29 กรกฎาคม 2558-29 กรกฎาคม 2558 09:00-15:30
611 อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง 04 กันยายน 2558-04 กันยายน 2558 05:00-20:00
612 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบดี ห้องประชุมราชนครินทร์ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (Ed Pex) 21 สิงหาคม 2558-21 สิงหาคม 2558 08:00-17:00
613 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัฉิมนิเทศ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 20 สิงหาคม 2558-20 สิงหาคม 2558 08:00-16:00
614 ผศ.พนิดา ชาตยาภา ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการสุขภาพพิชิตโรคภัย 19 สิงหาคม 2558-19 สิงหาคม 2558 11:00-16:00
615 ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 05 สิงหาคม 2558-06 สิงหาคม 2558 08:00-16:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป »