เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
616 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการศิษย์เก่า 26 มีนาคม 2559-26 มีนาคม 2559 10:00-23:00
617 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 18 พฤศจิกายน 2558-18 พฤศจิกายน 2558 11:00-16:00
618 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการประหยัดพลังงาน 14 ตุลาคม 2558-14 ตุลาคม 2558 11:00-16:00
619 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณ 25 กันยายน 2558-25 กันยายน 2558 13:00-21:00
620 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้น ปี 4-5 28 กรกฎาคม 2558-29 กรกฎาคม 2558 08:00-16:30
621 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมครอบครัวตัวน้อย 24 กรกฎาคม 2558-24 กรกฎาคม 2558 08:00-15:30
622 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม english camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 20 กรกฎาคม 2558-21 กรกฎาคม 2558 08:00-16:00
623 ดร.นิสา พักตร์วิไล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 28 สิงหาคม 2558-28 สิงหาคม 2558 07:00-18:00
624 นางวารุณี จันทพึ่ง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2558-20 สิงหาคม 2558 08:30-15:00
625 นางสาวสุจิตรา วงษ์สด ห้องประชุมราชนครินทร์ สอบคัดเลือกพนักงานราชการ 03 กรกฎาคม 2558-03 กรกฎาคม 2558 08:30-16:00
626 นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด ห้องประชุมราชนครินทร์ การประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา 19 กันยายน 2558-19 กันยายน 2558 08:00-17:00
627 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมนักศึกษาพี่เลี้ยงรับขวัญราชพฤษ์ช่อใหม่ 01 สิงหาคม 2558-04 สิงหาคม 2558 08:30-16:30
628 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมนักศึกษาพี่เลี้ยงรับขวัญราชพฤษ์ช่อใหม่ 25 กรกฎาคม 2558-26 กรกฎาคม 2558 08:30-16:30
629 นายอานนท์ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมทรานสคริปกิจกรรม 08 กรกฎาคม 2558-08 กรกฎาคม 2558 10:00-12:00
630 อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 27 "ถิ่นบัวหลวงเกมส์" 17 กรกฎาคม 2558-17 กรกฎาคม 2558 09:00-16:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป »