เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
631 อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการคืนสู่เหย้าภาคพิเศษ 11 กรกฎาคม 2558-11 กรกฎาคม 2558 08:30-18:00
632 นางบุญยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศ 10 กรกฎาคม 2558-10 กรกฎาคม 2558 08:00-16:00
633 อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการวิชาการ 12 กรกฎาคม 2558-12 กรกฎาคม 2558 08:00-16:30
634 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 20 กรกฎาคม 2558-20 กรกฎาคม 2558 08:00-17:00
635 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 14 กรกฎาคม 2558-14 กรกฎาคม 2558 08:00-17:00
636 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 06 กรกฎาคม 2558-08 กรกฎาคม 2558 08:30-16:30
637 นางสาวศิราณี ปานทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้่าอิสระ 30 มิถุนายน 2558-30 มิถุนายน 2558 09:00-16:30
638 นายสุรพล แสงดอก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 15/2558 04 กรกฎาคม 2558-04 กรกฎาคม 2558 10:00-17:30 28,000.00
639 นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อบรมโครงสร้างทัศนคติที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมวันไหว้ครู 30 มิถุนายน 2558-02 กรกฎาคม 2558 08:00-15:30
640 นาวสาววรนาฎ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเทศกาลดนตรี VRU 23 มิถุนายน 2558-25 มิถุนายน 2558 13:00-17:30
641 นายดรุณศักดิ์ ตุติยะลาภา ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการจิตสำนึกพลเมือง 22 มิถุนายน 2558-22 มิถุนายน 2558 08:30-16:30
รวม 28,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 » ถัดไป