เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
61 อาจารย์หทัยรัตน์ อ่อมน้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการ Happy Delivery 21 กุมภาพันธ์ 2561-21 กุมภาพันธ์ 2561 12:00-16:00
62 นางสาวดาลัค กวาวสิบสอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมชี้แจงการผ่อนผันทหาร 17 มกราคม 2561-17 มกราคม 2561 08:30-16:30
63 นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงิน 23 กันยายน 2560-23 กันยายน 2560 07:00-16:00
64 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 10 สิงหาคม 2560-10 สิงหาคม 2560 08:00-17:30
65 นางสาวกมลชนก งดงาม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 15 สิงหาคม 2560-16 สิงหาคม 2560 07:30-16:30
66 นางสาวเนตรชนก สีรับขวา ห้องประชุมราชนครินทร์ การตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย 09 ตุลาคม 2560-10 ตุลาคม 2560 08:30-16:30
67 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมครอบครัวตัวน้อย 18 สิงหาคม 2560-18 สิงหาคม 2560 08:00-16:00
68 นายสมรรภพงศ์ ขจรมณี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการ Happy Delivery 27 กันยายน 2560-27 กันยายน 2560 12:00-16:00
69 นายนเรศ นวนแจ้ง ห้องประชุมราชนครินทร์ พิธีไหว้ครูวิทยาลัย 24 สิงหาคม 2560-24 สิงหาคม 2560 08:30-12:00
70 นายนเรศ นวนแจ้ง ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21 สิงหาคม 2560-21 สิงหาคม 2560 08:30-12:00
71 นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 สิงหาคม 2560-08 สิงหาคม 2560 08:00-17:00
72 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการพัฒนาจิต 04 พฤศจิกายน 2560-04 พฤศจิกายน 2560 08:00-16:00
73 อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 26 สิงหาคม 2560-26 สิงหาคม 2560 08:00-16:30
74 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 07 สิงหาคม 2560-07 สิงหาคม 2560 07:00-16:30
75 อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก ห้องประชุมราชนครินทร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) 06 สิงหาคม 2560-06 สิงหาคม 2560 08:00-17:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 43 ถัดไป »