เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
91 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเทคนิคการเขียนตำราวิชาการ 14 มิถุนายน 2560-15 มิถุนายน 2560 08:30-17:00
92 นายสิทธิโชค หายโสก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ 3 31 พฤษภาคม 2560-31 พฤษภาคม 2560 12:00-22:00
93 นายอภิเชษฐ์ จำเนียรสุข ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 16 มิถุนายน 2560-17 มิถุนายน 2560 08:30-16:30
94 ผศ.ละเอียด ขจรภัย ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ข้อใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ 28 พฤษภาคม 2560-28 พฤษภาคม 2560 08:00-13:00
95 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการบริหารความเสี่ยง 17 กรกฎาคม 2560-19 กรกฎาคม 2560 01:00-01:00
96 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสานสัมพันธ์ 26 พฤษภาคม 2560-26 พฤษภาคม 2560 16:01-22:00
97 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการอบรมประกันคุณภาพ 05 มิถุนายน 2560-05 มิถุนายน 2560 09:00-21:00
98 นายฉัตรชัย เทียมเดช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสาขาการเงิน 19 พฤษภาคม 2560-19 พฤษภาคม 2560 12:00-22:00
99 นางสาวมาส ดอกสร้อย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมวางแผนและการจัดกิจกรรม 26 พฤษภาคม 2560-26 พฤษภาคม 2560 10:00-16:30
100 ว่าที่ ร.ต.หญิงณหทัย กระแสเสน ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ต้อนรับชาวอินโดนีเซียที่มาศึกษาดูงาน 18 พฤษภาคม 2560-18 พฤษภาคม 2560 14:00-15:00
101 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 24 พฤษภาคม 2560-24 พฤษภาคม 2560 13:00-16:00
102 นางสาวเพียงใจ เสือเอก ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมงบประมาณ 24 พฤษภาคม 2560-25 พฤษภาคม 2560 09:00-16:00
103 นางสาวดาลัค กวาวสิบสอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปัจฉิมกองทุน กยส. และ Job fair 26 พฤษภาคม 2560-26 พฤษภาคม 2560 06:00-16:00
104 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 02 มิถุนายน 2560-02 มิถุนายน 2560 07:30-16:30
105 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงรับรอง 24 มิถุนายน 2560-24 มิถุนายน 2560 08:00-16:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 43 ถัดไป »