เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
91 นายวรรษพล แก่นเพ็ชร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งาน Goodbye Senior Day Dreamer 29 พฤษภาคม 2560-29 พฤษภาคม 2560 09:00-22:00
92 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเทคนิคการเขียนตำราวิชาการ 14 มิถุนายน 2560-15 มิถุนายน 2560 08:30-17:00
93 นายสิทธิโชค หายโสก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ 3 31 พฤษภาคม 2560-31 พฤษภาคม 2560 12:00-22:00
94 นายอภิเชษฐ์ จำเนียรสุข ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 16 มิถุนายน 2560-17 มิถุนายน 2560 08:30-16:30
95 ผศ.ละเอียด ขจรภัย ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ข้อใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ 28 พฤษภาคม 2560-28 พฤษภาคม 2560 08:00-13:00
96 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการบริหารความเสี่ยง 17 กรกฎาคม 2560-19 กรกฎาคม 2560 01:00-01:00
97 อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสานสัมพันธ์ 26 พฤษภาคม 2560-26 พฤษภาคม 2560 16:01-22:00
98 นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการอบรมประกันคุณภาพ 05 มิถุนายน 2560-05 มิถุนายน 2560 09:00-21:00
99 นายฉัตรชัย เทียมเดช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสาขาการเงิน 19 พฤษภาคม 2560-19 พฤษภาคม 2560 12:00-22:00
100 นางสาวมาส ดอกสร้อย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมวางแผนและการจัดกิจกรรม 26 พฤษภาคม 2560-26 พฤษภาคม 2560 10:00-16:30
101 ว่าที่ ร.ต.หญิงณหทัย กระแสเสน ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ต้อนรับชาวอินโดนีเซียที่มาศึกษาดูงาน 18 พฤษภาคม 2560-18 พฤษภาคม 2560 14:00-15:00
102 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 24 พฤษภาคม 2560-24 พฤษภาคม 2560 13:00-16:00
103 นางสาวเพียงใจ เสือเอก ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมงบประมาณ 24 พฤษภาคม 2560-25 พฤษภาคม 2560 09:00-16:00
104 นางสาวดาลัค กวาวสิบสอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปัจฉิมกองทุน กยส. และ Job fair 26 พฤษภาคม 2560-26 พฤษภาคม 2560 06:00-16:00
105 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 02 มิถุนายน 2560-02 มิถุนายน 2560 07:30-16:30
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 43 ถัดไป »