เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
106 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ วันไหว้ครู โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 28 มิถุนายน 2560-29 มิถุนายน 2560 08:00-16:00
107 ว่าที่ รต.วุฒิชัย สายบุญือง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยง 25 พฤษภาคม 2560-25 พฤษภาคม 2560 17:30-22:00
108 อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยง 21 พฤษภาคม 2560-21 พฤษภาคม 2560 12:00-22:00
109 นายโอภาส ชุมศรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 24 พฤษภาคม 2560-24 พฤษภาคม 2560 17:00-22:00
110 อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมรวมพลังตั้งปณิธานตามรอยพระยุคลบาท 07 พฤษภาคม 2560-07 พฤษภาคม 2560 08:30-16:30
111 นายชัชพงศ์ มาเมือง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 23 มิถุนายน 2560-24 มิถุนายน 2560 08:30-16:30
112 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการค่ายคุณธรรม โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 23 พฤษภาคม 2560-23 พฤษภาคม 2560 08:30-15:30
113 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ 18 พฤษภาคม 2560-18 พฤษภาคม 2560 08:30-15:30
114 นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมกรรมการ ITA-60 28 เมษายน 2560-28 เมษายน 2560 13:30-16:30
115 นายณัฐกมล ซื่อขิ่ง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสาขาวิชาจิตวิทยา 05 พฤษภาคม 2560-05 พฤษภาคม 2560 16:00-22:00
116 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสานสัมพันธ์สายใยคหกรรมศาสตร์ 27 พฤษภาคม 2560-27 พฤษภาคม 2560 08:30-22:00
117 นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาปี4 18 กรกฎาคม 2560-18 กรกฎาคม 2560 08:00-16:00
118 นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี4 04 กรกฎาคม 2560-04 กรกฎาคม 2560 08:00-16:00
119 นางกนกภรณ์ สุธีมรส หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา ปี5 01 มิถุนายน 2560-01 มิถุนายน 2560 08:00-16:00
120 นางสาววันเพ็ญ อินวอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมนนา 15 พฤษภาคม 2560-15 พฤษภาคม 2560 08:30-17:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 43 ถัดไป »