เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
121 นางสาววันเพ็ญ อินวอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมนนา 15 พฤษภาคม 2560-15 พฤษภาคม 2560 08:30-17:00
122 นายพีรวัฒน์ ตันตอ ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 31 พฤษภาคม 2560-31 พฤษภาคม 2560 08:00-16:30
123 อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการเตรียมความพร้อมขอองนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 มิถุนายน 2560-11 มิถุนายน 2560 08:30-16:30
124 นางดวงเดือน กล่อมวิสุทธ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานมงคลสมรส 30 กรกฎาคม 2560-30 กรกฎาคม 2560 01:00-01:00 25,000.00
125 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุม 29 พฤษภาคม 2560-29 พฤษภาคม 2560 07:30-16:30
126 นางพรศิริ นาควัชระ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยง 11 พฤษภาคม 2560-11 พฤษภาคม 2560 09:00-22:00
127 นางสาวบุษบงก์ วินิยม ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 25 เมษายน 2560-26 เมษายน 2560 08:30-17:30
128 นางสาวมาส ดอกสร้อย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมจัดทำแผน 25 พฤษภาคม 2560-25 พฤษภาคม 2560 08:30-16:30
129 อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการคลังสินค้า 29 เมษายน 2560-29 เมษายน 2560 08:30-16:30
130 นายเสริม พงศ์ทอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานแสดงละครมัทนะพาธา 08 พฤษภาคม 2560-09 พฤษภาคม 2560 01:00-01:00
131 อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์จิตอาสา 03 พฤษภาคม 2560-03 พฤษภาคม 2560 12:00-16:00
132 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 19 เมษายน 2560-19 เมษายน 2560 13:00-16:00
133 นางสาวมาส ดอกสร้อย หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ รายงานตัวบัณฑิต 17 พฤษภาคม 2560-21 พฤษภาคม 2560 08:30-16:30
134 ดร.นารี คูหาเรืองรอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต 22 เมษายน 2560-23 เมษายน 2560 08:00-15:00
135 นางสาวลภัสรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 05 เมษายน 2560-08 เมษายน 2560 08:30-21:30
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 43 ถัดไป »