เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
256 นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม ห้องประชุมราชนครินทร์ เบิกจ่ายค่าเล่านเรียน 1/2559 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 13 ตุลาคม 2559-13 ตุลาคม 2559 12:00-15:00
257 นายชาตรี พนเจริญสวัสดิ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมชมรมศิลปะการแสดง 19 ตุลาคม 2559-19 ตุลาคม 2559 08:00-16:00
258 นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ ห้องประชุมราชนครินทร์ งานสัมมนาวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 19 พฤศจิกายน 2559-19 พฤศจิกายน 2559 07:00-17:00
259 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 26 ตุลาคม 2559-26 ตุลาคม 2559 13:00-15:30
260 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานราตรีนิติศาสตร์ 21 มกราคม 2560-21 มกราคม 2560 18:00-22:00
261 นายภูเบศร์ มาบกลาง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานบายเนียร์ 18 พฤศจิกายน 2559-18 พฤศจิกายน 2559 13:00-22:00
262 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมอาสาทำดี 15 พฤศจิกายน 2559-15 พฤศจิกายน 2559 08:00-12:00
263 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประกวดร้องเพลงไหว้ครู 21 ตุลาคม 2559-21 ตุลาคม 2559 09:00-16:30
264 นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา "จิตสำนึกดีปี3" 28 ตุลาคม 2559-28 ตุลาคม 2559 08:00-20:30
265 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการเขียนบทความวิชาการ 07 ตุลาคม 2559-07 ตุลาคม 2559 08:30-16:30
266 นายอมรรัตน์ เกื้อกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมงานเลี้ยง 06 พฤศจิกายน 2559-06 พฤศจิกายน 2559 12:00-22:00
267 อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการเสวนาวิชาการ 26 ตุลาคม 2559-26 ตุลาคม 2559 13:00-17:30
268 นายศุภเมธี ศรีเข็ม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ซ้อมจัดค่าชมรมพุทธศาสน์ 02 ตุลาคม 2559-02 ตุลาคม 2559 08:30-16:00
269 นายอุดร ศรีเดช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงประจำปี 24 ตุลาคม 2559-24 ตุลาคม 2559 13:00-23:00 25,000.00
270 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข 30 กันยายน 2559-30 กันยายน 2559 08:30-12:00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 43 ถัดไป »