เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
316 นายวัชรพล วงศ์จันทร์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมสาขาประจำปีการศึกษา 2559 17 สิงหาคม 2559-17 สิงหาคม 2559 13:00-16:00
317 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพ 23 สิงหาคม 2559-23 สิงหาคม 2559 01:00-01:00
318 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 22 สิงหาคม 2559-22 สิงหาคม 2559 13:00-16:00
319 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการวันกตัญญูครูในดวงใจ 11 มกราคม 2560-11 มกราคม 2560 08:00-16:30
320 ผศ.พนิดา ชาตยาภา ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 12 ตุลาคม 2559-12 ตุลาคม 2559 11:30-16:30
321 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการศิษย์เก่า 25 มีนาคม 2560-00 543 08:00-01:00
322 นายวาทิต ทองมาก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 21 สิงหาคม 2559-21 สิงหาคม 2559 08:00-15:30
323 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ห้องประชุมราชนครินทร์ ซ้อมรับปริญญาบัตร 14 สิงหาคม 2559-14 สิงหาคม 2559 10:00-12:00
324 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 14 สิงหาคม 2559-14 สิงหาคม 2559 10:00-12:00
325 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 14 สิงหาคม 2559-14 สิงหาคม 2559 10:00-12:00
326 อาจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการวิทย์ศิษย์มีครู 15 กันยายน 2559-15 กันยายน 2559 11:00-16:30
327 นางสาวบุษบงก์ วินิยม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 31 สิงหาคม 2559-31 สิงหาคม 2559 08:30-16:30
328 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 10 ตุลาคม 2559-14 ตุลาคม 2559 08:00-16:00
329 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 15 กันยายน 2559-16 กันยายน 2559 08:00-16:00
330 อ.ดร.ปิยะวรรณ เลิศพานิช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการพัฒนาจิต 27 สิงหาคม 2559-28 สิงหาคม 2559 08:00-16:30
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 43 ถัดไป »