เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
301 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมครอบครัวตัวน้อย 02 กันยายน 2559-02 กันยายน 2559 08:30-16:00
302 นางสาวปราณี ศรีนพ ห้องประชุมราชนครินทร์ การประชุมชี้แจงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 24 สิงหาคม 2559-24 สิงหาคม 2559 13:00-16:00
303 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 22 กันยายน 2559-22 กันยายน 2559 08:00-16:30
304 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการ English Camp นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 22 กันยายน 2559-23 กันยายน 2559 08:00-16:00
305 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมบายศรีของสาขาวิชาบัญชี 21 กันยายน 2559-21 กันยายน 2559 08:00-16:30
306 รศ.สมศิริ อรุโณทัย ห้องประชุมราชนครินทร์ การพัฒนาความคิดเชิงบวกและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 (สำหรับสายสนับสนุน) 17 พฤศจิกายน 2559-17 พฤศจิกายน 2559 08:00-16:00
307 รศ.สมศิริ อรุโณทัย ห้องประชุมราชนครินทร์ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 09 พฤศจิกายน 2559-10 พฤศจิกายน 2559 08:00-16:00
308 รศ.สมศิริ อรุโณทัย ห้องประชุมราชนครินทร์ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 2559-27 ตุลาคม 2559 08:00-16:00
309 รศ.สมศิริ อรุโณทัย ห้องประชุมราชนครินทร์ การเขียนบทความทางวิชาการ 05 ตุลาคม 2559-05 ตุลาคม 2559 08:00-16:00
310 นางกนกพร สัณห์ฤทัย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุม 31 สิงหาคม 2559-31 สิงหาคม 2559 10:00-13:00
311 อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่ำ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ 06 กันยายน 2559-08 กันยายน 2559 12:00-16:30
312 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี 5 06 ตุลาคม 2559-06 ตุลาคม 2559 08:00-16:30
313 นายกิตติพันธ์ แซ่เตื้อง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 09 กันยายน 2559-09 กันยายน 2559 06:00-16:00
314 นางบุณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนเทศนักศึกษา INTER2 20 ตุลาคม 2559-20 ตุลาคม 2559 08:00-16:00
315 นางอังคณา คงเวียง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 13 ธันวาคม 2559-13 ธันวาคม 2559 12:00-23:00 25,000.00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 43 ถัดไป »