เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
286 อาจารย์นฤพรรณ อาชาไกรสร ห้องประชุมราชนครินทร์ งานไหว้ครูหลักสูตร 28 กันยายน 2559-28 กันยายน 2559 10:00-16:00
287 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุมราชนครินทร์ การส่งใบเบิกค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 1/2559 19 กันยายน 2559-19 กันยายน 2559 11:00-15:00
288 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุมราชนครินทร์ ชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 16 กันยายน 2559-16 กันยายน 2559 11:00-14:00
289 นายพรเทพ มีอะนันต์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการรับขวัญน้อง 19 กันยายน 2559-19 กันยายน 2559 16:30-20:00
290 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 21 กันยายน 2559-21 กันยายน 2559 13:30-15:00
291 นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน 12 กันยายน 2559-12 กันยายน 2559 13:00-16:30
292 ผศ.อุทัย ยะรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานบายศรีสู่ขวัญรับน้องปี 1 30 กันยายน 2559-30 กันยายน 2559 07:00-22:00
293 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการไหว้ครู 10 กันยายน 2559-10 กันยายน 2559 08:00-12:00
294 นางสาวดาลัด กวาวสิบสอง ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมชี้แจงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 09 กันยายน 2559-09 กันยายน 2559 11:30-14:30
295 นางสาวเพียงใจ เสือเอก ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 05 กันยายน 2559-05 กันยายน 2559 13:00-15:00
296 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรม GE EXPO 23 พฤศจิกายน 2559-23 พฤศจิกายน 2559 08:30-16:30
297 นางสาวพิชญ์ณี ตีรณากรณ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 21 กันยายน 2559-21 กันยายน 2559 08:00-18:00
298 นายนเรศ นวนแจ้ง ห้องประชุมราชนครินทร์ การปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู 07 กันยายน 2559-08 กันยายน 2559 08:30-16:00
299 นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการประชุมนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 18 กันยายน 2559-18 กันยายน 2559 07:00-16:30
300 นางสาวกานต์มณี ไวยครุฑ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ บรรยายให้ความรู้นักศึกษา 11 กันยายน 2559-11 กันยายน 2559 08:30-16:30
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 43 ถัดไป »