เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
376 ผศ.ละเอียด ขจรภัย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 09 มิถุนายน 2559-09 มิถุนายน 2559 08:00-16:00
377 นางสาวจันทิมา ศิริ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการผลิตละครเวที 30 พฤษภาคม 2559-30 พฤษภาคม 2559 08:30-16:00
378 นางสาวจันทิมา ศิริ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการผลิตละครเวที 02 มิถุนายน 2559-02 มิถุนายน 2559 08:30-16:00
379 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมวิพากษ์ชุดการเรียน 30 มิถุนายน 2559-30 มิถุนายน 2559 08:30-16:30
380 นางสาวรวีพรรณ กาญจนวัฒน์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีเปิด-ปิด โครงการ English Camp 2016 17 มิถุนายน 2559-17 มิถุนายน 2559 08:00-13:00
381 นางสาวรวีพรรณ กาญจนวัฒน์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ พิธีเปิด-ปิด โครงการ English Camp 2016 06 มิถุนายน 2559-06 มิถุนายน 2559 08:30-18:00
382 นางสาวกนกภรณ์ สุธีมรส หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา 05 กรกฎาคม 2559-05 กรกฎาคม 2559 08:00-16:30
383 นางสาวสุมิตรา เดชวงศ์รัตน์ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมเตรียมความพร้อมคูปองพัฒนาครู 01 มิถุนายน 2559-01 มิถุนายน 2559 12:30-16:30
384 นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการ ITA 20 มิถุนายน 2559-20 มิถุนายน 2559 13:00-15:00
385 นางสาวศุภมัย พรหมแก้ว ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกสอน 26 พฤษภาคม 2559-26 พฤษภาคม 2559 08:00-17:00
386 นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการ ITA 24 พฤษภาคม 2559-24 พฤษภาคม 2559 14:30-16:00
387 นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ วิพากษ์ชุดการเรียนรู้วิชา GE 21 พฤษภาคม 2559-21 พฤษภาคม 2559 08:00-17:00
388 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 24 มิถุนายน 2559-24 มิถุนายน 2559 08:30-15:30
389 นายเตวิช เจริญเดช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการ "มหกรรมหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ช่วยเหลือสังคม ทดแทนคุณแผ่นดิน" 29 พฤษภาคม 2559-29 พฤษภาคม 2559 08:00-16:00 25,000.00
390 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 26 พฤษภาคม 2559-26 พฤษภาคม 2559 08:30-15:30
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 43 ถัดไป »